Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

NĂM 2010

-                 Căn cứ  Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/07/2006

-                 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư -Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn  đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/05/2010 .

-                  Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  của Công Ty  Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn  năm 2010  đã được kiểm toán .

-                  Năm 2010 ,Ban Kiểm soát  đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty . Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn  xin báo cáo  trước đại hội đồng cổ đông về công tác thẩm định tài chính , tình hình  hoạt động sản xuất kinh doanh  của  Công ty và công tác quản trị của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn trong năm 2010 với nội dung như sau :

 

I  . THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

Ban Kiểm Soát thống nhất với báo cáo tài chính năm 2010 của Công Ty , khái quát tình hình tài chính của Công Ty như sau :

 

1 . Báo cáo tài chính :

-          Công Ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh Nghiệp Việt Nam hiện hành cùng với các quy định pháp lý có liên quan trong việc lập báo cáo tài chính   .

-         Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 đã được Công Ty TNHH kiểm Toán Và Tư Vấn (A&C) kiểm toán chính thức cho năm tài chính kết thức vào ngày 31/12/2010.

-          Nhìn chung báo cáo tài chánh đã phản ánh trung thực và hợp lý với tình hình , hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty .Các chứng từ và sổ kế toán đã được lưu giữ đầy đủ và khoa học cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2010 .

 

 

 

 

 

 

2. Tình hình tài sản , nguồn vốn của Công Ty  tại thời điểm 31/12/2010 :                            

                                                                                                           Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN

31/12/2010

NGUỒN VỐN

31/12/2010

Tiền và các khoản tương đương

26.200.211.301

Nợ ngắn hạn

293.374.578.400

Đầu tư tài chính ngắn hạn

 

Nợ dài hạn

2.682.382.702

Các khoản phải thu ngắn hạn

130.048.056.985

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

30.000.000.000

Hàng tồn kho

177.810.306.537

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

10.645.509.059

Tài sản ngắn hạn khác

4.334.832.746

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

8.314.463.480

Tài sản dài hạn

45.428.828.077

Quỹ đầu tư phát triển , dự phòng tài chính

   38.805.302.005

Tổng cộng

383.822.235.646

Tổng cộng

383.822.235.646

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 :

          Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu

Thời điểm 31/12/2010

1. Tổng doanh thu

264.819.832.356

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

254,051,578,885

- Doanh thu hoạt động tài chính

7,896,351,637

- Doanh thu khác

2,871,901,834

2. Tổng chi phí

250.458.204.882

- Giá vốn hàng bán

235,620,247,758

- Chi phí bán hàng

0

- Chi phí quản lý doanh nghiệp

14,067,251,540

3. Lợi nhuận trước thuế

14,361,627,474

4. Thuế TNDN:

Trong đó :  Thuế thu nhập DN hiện hành

     Thuế  thu nhập DN hoãn lại

1.770.976.547

10.202.213.105

(8.431.236.558)

5. Lợi nhuận sau thuế

12,590,650,927

 

Nhận xét trong năm 2010 các chỉ tiêu tài chánh chủ yếu của Công Ty đều đạt và vượt kế hoạch  thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu , lợi nhuận . Do tình hình khó khăn về vốn hoạt động nên tạm ứng cổ tức  đợt 1/2010 cho cổ đông chậm hơn năm trước , tuy nhiên  mức cổ tức chia cho cổ đông  thực  hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  .

 

II . CÔNG TÁC QUẢN TRỊ , ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ , bám sát tình hình thực tế của Công Ty  và ban hành các Nghị quyết về chủ trương , biện pháp đẩy nhanh phương án kinh doanh , sử dụng nguồn vốn có hiệu quả như tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm . Từng thành viên trong hội đồng quản trị đều phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình , bàn bạc , thảo luận trong cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng triển khai cho các dự án .

 

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ban Tổng giám đốc Công Ty đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công Ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động , thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ chính sách cho người lao động, quan tâm sâu sắc đến đời sống cán bộ, công nhân viên, tạo sự phấn khởi, đồng thuận và nhất trí cao trong đơn vị , phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức của Công Ty.

 

Ban  kiểm  soát hoạt động trên tinh thần trách nhiệm , thực hiện giám sát , kiểm tra tính hợp pháp , và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh . Trong công tác kế toán , thống kê và lập báo cáo tài chính ,tăng cường việc giám sát , có kiến nghị kịp thời đến Hội đồng quản trị , Ban Tổng giám đốc nhằm ngăn ngừa các thiếu sót , đảm bảo tính trung thực góp phần cho sự phát triển của Công Ty , hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước ,thực hiện  quyền lợi và  lợi ích cho cổ đông .

Trên đây là báo cáo thẩm định tài chính , tình hình kinh doanh và công tác quản lý của ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn trong năm 2010                                                                

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đại hội.

 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT

                                                                                                Trưởng Ban

 

 

 

 

 

Hồ Nữ Kiều Nga

 

Bài viết cùng thể loại
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT
Báo cáo tài chính của năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2011
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
Báo cáo tài chính
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn