Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013

                                                                         Tp.Hồ  Chí Minh, ngày       tháng  04  năm 2014 

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

NĂM 2013

-   Căn cứ  Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/07/2006.

-   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư -Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn  sửa đổi bổ sung đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2013.

-   Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn năm 2013 đã được kiểm toán.

-   Năm 2013, Ban Kiểm Soát  đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về công tác thẩm định tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và công tác quản trị của Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn trong năm 2013 với nội dung như sau:

I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013:

Ban Kiểm Soát thống nhất với báo cáo tài chính năm 2013 của công ty, khái quát tình hình tài chính như sau:

1. Báo cáo tài chính:

-   Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh Nghiệp Việt Nam hiện hành cùng với các quy định pháp lý có liên quan trong việc lập báo cáo tài chính.

-   Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 đã được công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC) kiểm toán chính thức cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2013.

-   Nhìn chung báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý với tình hình, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chứng từ và sổ kế toán đã được lưu giữ đầy đủ và khoa học cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2013.

2. Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2013:                        

                                                                                                                     Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN

31/12/2013

NGUỒN VỐN

31/12/2013

Tiền và các khoản tương đương

7.348.316.158

Nợ ngắn hạn

243.537.436.565

Đầu tư tài chính ngắn hạn

 

Nợ dài hạn

252.845.714.040

Các khoản phải thu ngắn hạn

169.356.662.997

Vốn đầu tư của

chủ sở hữu

30.000.000000

 

Hàng tồn kho

363.390.665.312

 Quỹ đầu tư phát triển

40.177.496.004

Tài sản ngắn hạn khác

2.359.119.347

Quỹ dự phòng tài chính

4.546.846.450

Tài sản dài hạn

38.381.359.168

Lợi nhuận sau thuế  chưa phân phối

9.728.629.923

Tổng cộng

580.836.122.982

Tổng cộng

580.836.122.982

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

          Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu

    Thời điểm 31/12/2013

1. Tổng doanh thu

304.474.722.246

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

297.246.685.980

- Doanh thu hoạt động tài chính

5.170.933.118

- Doanh thu khác

2.057.103.148

2. Tổng chi phí

293.001.988.491

- Giá vốn hàng bán

270.479.385.283

- Chi phí bán hàng

 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp

19.910.086.579

- Chi phí tài chính

1.437.298.987

- Chi phí khác

1.175.217.642

3. Lợi nhuận trước thuế

11.472.733.755

4. Thuế TNDN:

Trong đó: Thuế thu nhập DN hiện hành

                   Thuế thu nhập DN hoãn lại

1.770.911.832

 

1.770.911.832

5. Lợi nhuận sau thuế

9.701.821.923

Trong năm 2013,  mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, doanh thu đạt được trong năm chủ yếu là từ doanh thu thi công các công trình xây dựng, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của công ty đều vượt kế hoạch mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra. Cụ thể:

 

 

Đơn vị tính: đồng

STT

CÁC CHI TIÊU K.H

K.H năm 2013

T.H năm 2013

Tỷ lệ (%)

1

Tổng doanh thu

300.000.000.000

304.474.722.246

101,5%

2

Lợi nhuận trước thuế

8.250.000.000

11.472.733.755

139%

3

Nộp ngân sách nhà nước

10.020.000.000

18.846.077.026

188%

 Do khó khăn về vốn hoạt động nên trong năm 2013 Công ty chưa  hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2012 với quý cổ đông, đến cuối qúi 1/2014 Công Ty đã hoàn tất việc chi trả cổ tức này và tỷ lệ chi trả thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra .

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 1/ Đánh giá chung về công tác quản trị và điều hành

  Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bám sát tình hình thực tế của Công ty và ban hành các Nghị quyết về chủ trương, biện pháp đẩy nhanh phương án kinh doanh, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả trung đầu tư vào các dự án trọng điểm. Từng thành viên trong Hội Đồng Quản Trị đều phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình, bàn bạc, thảo luận trong các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng triển khai cho các dự án như: đã tiến hành hợp tác đầu tư và triển khai xây dựng dự án chung cư SCREC II tại Q.2, trong qúi 4/2013 đã tiến hành bàn giao căn hộ và ghi nhận một phần doanh thu của dự án này. Từng bước hoàn tất các thủ tục pháp lý các dự án khu dân cư P.Phú Mỹ -Q.7 và dự án xây dựng văn phòng tại số 05 Ung Văn Khiêm.

Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ban Tổng Giám Đốc đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ chính sách cho người lao động, quan tâm sâu sắc đến đời sống cán bộ, công nhân viên, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức của Công ty.

Tuy nhiên trong nhiên trong năm 2013 việc điều hành của HĐQT và Ban TGĐ vẫn còn những hạn chế như:

 Đối với các công trình xây dựng có quy mô lớn như: Block A4-TĐC Phú Mỹ, C/c Lan Phương, C/c Nguyễn Thượng Hiền…mặc dù đã giao khoán cho Đội và Xí Nghiệp nhưng do chưa sát sao trong chỉ đạo điều hành dẫn đến công trình bị chậm tiến độ, chi phí phát sinh tăng, lãi vay ngân hàng tăng, quyết toán và thu hồi công nợ chậm, nguy cơ về tăng giá vật tư tiềm ẩn. Bên cạnh đó, mặc dù đã giao khoán cho Xí Nghiệp và Đội nhưng do công ty ký hợp đồng nên những rủi ro nói trên sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và hoạt động chung của toàn công ty.

Về chủ quan, vốn điều lệ và vốn chủ sỡ hữu quá nhỏ cũng gây ra rất nhiều khó khăn khi đấu thầu và triển khai thi công, việc thực hiện các chiến lược kinh doanh của công ty.

2/ Kiến nghị và đề xuất:

Theo Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, lợi nhuân trước thuế của Công ty là: 11.472.733.755 vnđ. Tuy nhiên theo ý kiến của kiểm toán nếu lọai trừ khoản lãi nội bộ chưa thực hiện trên báo cáo tài chính trong hàng tồn kho dự án SCREC II: 6.043.169.916 vnđ thì chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối cũng giảm đi một khoản tương ứng là: 6.043.169.916 vnđ. Việc xác định lại vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hoá (theo biên bản họp của Hội đồng Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Tổng Công Ty địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên về quyết toán chuyển thể vốn nhà nước với số tiền là: 9.646.325.072 vnđ) nhưng trên sổ sách Công ty mới tạm ghi nhận: 4.332.000.000 vnđ, số chênh lệch ghi nhận thêm là: 5.314.325.072 vnđ. Đây là những vấn đề làm ảnh hưởng lớn đến việc ghi nhận tăng chi phí trong năm 2014 của Công Ty.

Thực tế hiện nay việc tìm kiếm công trình để xây lắp hết sức khó khăn. Do đó HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc phải giám sát chặt chẽ các công trình thi công và có định hướng trong công tác điều hành nhằm duy trì sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh đó việc tăng vốn điều lệ, vốn chủ sỡ hữu cũng nên được xem xét để nâng cao năng lực tài chính cũng như khả năng cạnh tranh của công ty trong thời gian tới.

Ban  kiểm soát hoạt động trên tinh thần trách nhiệm, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, tăng cường việc giám sát, có kiến nghị kịp thời đến Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc nhằm ngăn ngừa các thiếu sót, đảm bảo tính trung thực góp phần cho sự phát triển của công ty, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, thực hiện quyền lợi và lợi ích cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo thẩm định tài chính, tình hình kinh doanh và công tác quản lý của ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn trong năm 2013.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước đại hội.

 

 

                                                                                                       TM. BAN KIỂM SOÁT

                                                                                                                  Trưởng Ban

 

 

 

 

 

                                                                                                               Hồ Nữ Kiều Nga

 

Bài viết cùng thể loại
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT
Báo cáo tài chính của năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2011
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
Báo cáo tài chính
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn