Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Tp. Hồ  Chí Minh, ngày       tháng     năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

NĂM 2017

-   Căn cứ  Luật Doanh nghiệp số  68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

-   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư -Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn  sửa đổi bổ sung đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/07/2016.

-   Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn năm 2016 đã được kiểm toán.

-   Năm 2016, Ban kiểm soát  đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về công tác thẩm định tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và công tác quản trị của Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn trong năm 2016 với nội dung như sau:

I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016:

Ban kiểm soát tổng hợp các chỉ tiêu về báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

1. Báo cáo tài chính:

-   Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh Nghiệp Việt Nam hiện hành cùng với các quy định pháp lý có liên quan trong việc lập báo cáo tài chính.

-   Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn  A&C kiểm toán chính thức cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016.

-   Nhìn chung báo cáo tài chính đã phản ánh  tình hình, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chứng từ và sổ kế toán đã được lưu giữ đầy đủ và khoa học cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016. Ngoài ra cần lưu ý thêm các ý kiến ngoại trừ của Công Ty TNHH Tư Vấn và Kiểm Toán A&C liên quan đến nghĩa vụ tài chánh thuộc Ngân sách nhà nước đối với các dự án của Công ty và việc quyết toán công trình  nhận thầu thi công xây dựng.

2. Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2016:

Đơn vị tính: đồng

 

TÀI SẢN

31/12/2016

NGUỒN VỐN

31/12/2016

Tiền và các khoản tương đương

6.932.279.382

Nợ ngắn hạn

257.292.063.264

Đầu tư tài chính ngắn hạn

 

Nợ dài hạn

239.784.786.708

Các khoản phải thu ngắn hạn

191.912.110.736

Vốn góp của chủ sở hữu

30.000.000000

 

Hàng tồn kho

386.257.146.931

  Quỹ đầu tư phát triển

47.961.372.339

Tài sản ngắn hạn khác

9.802.848.979

Lợi nhuận sau thuế  chưa phân phối

43.691.534.361

Tài sản cố định

0

 

 

Bất động sản đầu tư

5.922.221.256

 

 

Đầu tư tài chính dài hạn

16.041.615.000

 

 

Tài sản dài hạn khác

1.861.534.388

 

 

Tổng cộng

618.729.756.672

Tổng cộng

618.729.756.672

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

          Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu

    Thời điểm 31/12/2016

1. Tổng doanh thu

            541.032.673.144

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

483.823.403.448

- Doanh thu hoạt động tài chính

56.296.143.474

- Doanh thu khác

913.126.222

2. Tổng chi phí

 

- Giá vốn hàng bán

465.937.690.691

- Chi phí bán hàng

0

- Chi phí quản lý doanh nghiệp

40.768.619.688

- Chi phí tài chính

7.412.825.607

- Chi phí khác

4.047.695.190

3. Lợi nhuận trước thuế

43.463.981.092

4. Thuế TNDN

0

5. Lợi nhuận sau thuế

43.463.981.092

 

Trong năm 2016  xây dựng công trình có nhiều thuận lợi  nên doanh thu của Công Ty chủ yếu là thi công  xây dựng. Tuy nhiên về hiệu quả do công trình mang lại trong năm 2016 đủ  giải quyết việc làm và ổn định lương cho cán bộ công nhân viên, lợi nhuận của công ty năm 2016 đạt được là từ nguồn chuyển nhượng cổ phiếu VNM do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư xây dựng và phát triển Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp nắm giữ (Trong đó Công Ty CP Đầu Tư – Xây Dựng Và KDN Sài Gòn là Công Ty Mẹ góp vốn với tỷ lệ 60%). Các chỉ tiêu chủ yếu  thực hiện theo kế hoạch đã đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT

CÁC CHI TIÊU K.H

K.H năm 2016

 

T.H năm 2016

Tỷ lệ (%)

1

Tổng doanh thu

320.000.000.000

541.032.673.144

169%

2

Lợi nhuận trước thuế

9.5000.000.000

43.463.981.092

457,5%

3

Nộp ngân sách nhà nước

10.500.000.000

14.064.242.242

   133,9%

4

Chia cổ tức

12-15%

30%

 

 

 II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 1/ Đánh giá chung về công tác quản trị và điều hành

  Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bám sát tình hình thực tế của Công ty và ban hành các Nghị quyết về chủ trương, biện pháp đẩy nhanh phương án kinh doanh.Từng thành viên trong Hội Đồng Quản Trị đều phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình, bàn bạc, thảo luận trong các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước triển khai thực hiện thủ tục pháp lý và đã tập trung vay vốn để đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân tại dự án khu dân cư phường Phú Mỹ -Quận 7.

Ban lãnh đạo đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ chính sách cho người lao động, quan tâm đến đời sống cán bộ, công nhân viên, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức của Công ty.  Do đó trong năm 2016 các chỉ tiêu đạt được nhìn chung đều vượt so với kê hoạch đề ra. Tuy nhiên  hiệu quả về xây dựng không mang lại như mong muốn do thi công các công trình xây dựng chủ yếu là ở Phú Quốc vị trí cách xa đất liền chi phí  quản lý và lãi vay  phát sinh nhiều so với dự kiến. Bên cạnh đó việc chỉ đạo,điều hành của HĐQT và Ban TGĐ vẫn còn những hạn chế như :

 Trong công tác chỉ đạo quyết toán các công trình xây dựng mà công ty đã giao khoán cho các Xí Nghiệp và đội xây dựng thi công chưa bám sát với tình hình thực tế, việc quyết toán công trình, thanh toán khối lượng cũng như thu hồi nợ chưa đồng bộ và kịp thời làm tăng chi phí trả lãi vay ngân hàng ảnh hưởng đến việc quay vòng vốn trong  họat động của Công ty cụ thể: Công trình Era; Công trình Lan phương Plaza; Công trình chung cư Nguyễn Thượng Hiền,  Công trình 150 căn biệt thự Phú Quốc. 

2/ Kiến nghị và đề xuất:

-  Triển khai hoàn tất thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty trước ngày 31/12/2017 theo kế họach của Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn TNHH Một Thành Viên.

-  Dự án Khu nhà ở Phường Phú Mỹ-Quận 7 là dự án trọng tâm của Công ty cần phải   nhanh chóng thỏa thuận với các hộ dân trong  việc triển khai thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành triển khai công tác hạ tầng, sớm đưa dự án vào kinh doanh để hoàn trả nguồn vốn vay đúng hạn.

-   Ban lãnh đạo Công Ty tăng cường hơn nữa trong việc tìm kiếm công trình thi công  xây dựng trong năm 2017 nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV cũng như mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

-   Ban kiểm soát nội bộ Công ty cần tăng cường việc kiểm tra, giám sát các phòng và đơn vị hơn nữa nhằm điều chỉnh kịp thời trong việc thực hiện các quy định và chính sách hiện hành của thuế cũng như các Thông tư, Nghị định khác liên quan đến Doanh nghiệp.

-    Trong tình hình thực tế tại Công ty hiện nay việc hoàn tất hồ sơ khối lượng các công trình xây dựng đã thi công  chưa kịp thời để có cơ sở thu hồi vốn các chủ đầu tư  từ các hợp đồng xây dựng. Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo sát sao hơn nữa các phòng nghiệp vụ  để nhanh chóng hoàn tất hồ sơ quyết toán Công trình thu hồi vốn hoàn trả vốn vay cho ngân hàng.

 Ban  kiểm soát hoạt động trên tinh thần trách nhiệm, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, tăng cường việc giám sát, có kiến nghị kịp thời đến Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc nhằm ngăn ngừa các thiếu sót, hạn chế rủi ro,đảm bảo tính trung thực, hoàn thành nghĩa vụ  nộp ngân sách nhà nước, thực hiện quyền lợi và lợi ích cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo thẩm định tài chính, tình hình kinh doanh và công tác quản lý của Ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn trong năm 2016 và những kiến nghị đề xuất cho năm 2017

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

                                                                                                                TM. BAN KIỂM SOÁT

                                                                                                                         Trưởng Ban

 

 

 

                                                                                                Hồ Nữ Kiều Nga

 

 
Bài viết cùng thể loại
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT
Báo cáo tài chính của năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2011
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
Báo cáo tài chính
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn