Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
 
      

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG  HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

Naêm 2010 maëc duø neàn kinh teá taøi chính ñang hoài phuïc nhöng thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam coù raát nhieàu bieán ñoäng vaø khoù khaên.

Caùc doanh nghieäp baát ñoäng saûn Vieät Nam laâm vaøo hoaøn caûnh heát söùc khoù khaên veà khaû naêng huy ñoäng voán cho caùc döï aùn ñang trieån khai, möùc ñoä ñaàu tö cuûa khaùch haøng giaûm ñaùng keå do: thò tröôøng baát ñoäng saûn aûm ñaïm, tình hình giaù vaät lieäu xaây döïng bieán ñoäng taêng töøng ngaøy,  ngaân haøng tieáp tuïc chính saùch thaét chaët tín duïng cho vay ñoái vôùi ñaàu tö baát ñoäng saûn, thò tröôøng chöùng khoaùn chöa coù daáu hieäu hoài phuïc … Theâm vaøo ñoù laø cô cheá chính saùch, thuû tuïc haønh chính trong lónh vöïc baát ñoäng saûn luoân thay ñoåi gaây trôû ngaïi lôùn ñeán nhaø ñaàu tö baát ñoäng saûn.

Tuy ñaây laø moät naêm khoù khaên ñoái vôùi raát nhieàu doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc baát ñoäng saûn ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc doanh nghieäp thi coâng xaây döïng, nhöng vôùi söï chuû ñoäng, linh hoaït trong coâng taùc quaûn lyù ñieàu haønh cuûa Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö -Xaây döïng vaø Kinh doanh Nhaø Saøi Goøn cuøng vôùi söï noã löïc cuûa toaøn theå CB.CNV Coâng ty ñaõ goùp phaàn hoaøn thaønh keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh maø Ñaïi hoäi coå ñoâng naêm 2010 ñaõ ñeà ra cuï theå nhö sau:

1.      Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2010.

Đơn vị tính : triệu đồng

STT

CÁC CHI TIÊU K.H

K.H năm 2010

T.H năm 2010

tỷ lệ (%)

I

TỔNG DOANH THU (Bao gồm thuế GTGT)

275.000

290.221

105,53%

1

Xây lắp, nhận thầu

220.000

266.643

 

2

Kinh doanh nhà đất

46.200

7.608

 

3

Thuê nhà và mặt bằng

 

5.203

 

4

Tài chính và khác 

 

10.767

 

II

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT:

297.000

297.000

100%

1

Giá trị Xây lắp, nhận thầu

242.000

283.674,08

 

2

Giá trị SXKD khác

55.000

13.325,52

 

 

Kinh doanh nhà, đất

46.200

7.588,76

 

 

Thuê nhà và mặt bằng   

8.800

5.210,66

 

 

Tài chính và khác 

 

526,5

 

III

THU NHẬP BÌNH QUÂN

(đồng /người/tháng )

6,5

6,5

100%

IV

NỘP NGÂN SÁCH

10.000

16.385

163,85%

V

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

12.000

14.361

119,67%

2.      Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010.

Để có được những kết quả như trên là do sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban Toång giaùm ñoác Công ty với tinh thần đoàn kết và hăng hái trong công việc của toàn thể cán bộ công nhân viên. Những mặt hoạt động chính trong năm của Công ty như:

a)     Hoạt động xây lắp và nhận thầu thi công :

Trong năm 2010, Công ty đã đấu thầu 40 công trình và đã trúng thầu 13 công trình. Công ty đã và đang tiếp tục thi công các công trình như: Chung cư Ngc Lan (138 t);chung cư Nguyn Thượng Hiền (105,5 tỷ), Công trình Lan Phương (92,4 tỷ), Công trình công ty Hoa Tiêu (14,5 tỷ), Công trình Trường mầm non Trí Tuệ Việt (17,2 tỷ), công trình Pepsi Điện bàn gói thầu số 1(6 tỷ), Pepsi Điện bàn gói thầu số 2 (19,5 tỷ), Nhà làm việc công ty cao su Chưpah (14,5 tỷ), Thủy Sản Bến Tre ( 27,4 tỷ), Coop Mart Quảng Ngãi (2,9 tỷ), Trạm Dừng xe Xuân Lộc (17,965 tỷ),  Liksin (18,7 tỷ), 375-377 Trần Hưng Đạo (1,5 tỷ), Siêu thị Coop Mart Huế (1,5 tỷ), Siêu thị Coop Mart Bạc Liêu (4,58 tỷ), Trường THPT chuyên Hùng Vương Gia Lai (15,8 tỷ), Pepsi Hóc Môn (1,5 tỷ) . . . và một số công trình hiện Công ty đang làm thủ tục dự thầu. Trong soá 26 coâng trình Coâng ty ñang thi coâng, Coâng ty ñaõ baøn giao 10 coâng trình nhö : Trạm dừng xe Xuân Lộc, Trường Đại Học Tôn Đức Thắng, Tòa nhà văn phòng Artex Sài Gòn, Tòa nhà Quang Đức Gia Lai, Nhà xưởng Liksin giai GĐ 1, Coop mart Quảng Ngãi, Trường Nguyễn Văn Linh Gia Lai, Tre Xanh Plaza GĐ 2, Nhà máy An Long Miền Nam, Khách sạn Đông Phương.

b)     Hoạt động kinh doanh bất động sản:

Trong năm, Công ty chủ yếu thực hiện công tác cho thuê nhà và cho thuê mặt bằng tại chung cư  J1 Tân Cảng, chung cư 12,Q3, tiền thuê đất tại KCN TT Hiệp đã tạo lợi nhuận cho Công ty. Năm 2010 do thị trường bất động sản giảm sút đã ảnh hưởng rất lớn đến việc cho thuê mặt bằng còn lại của dự án chung cư phường 12,quận 3.

c)     Công tác đầu tư tại dự án: 

-         Dự án C46 An Phú An Khánh: Công ty đã hoàn thành hồ sơ của Dự án và tiến hành ép cọc thử vào tháng 01/2011, đồng thời tiến hành kêu gọi góp vốn đầu tư.

-         Dự án Số 5 Ung Văn Khiêm, Q Bình Thạnh: Công ty đã hòan tất các thủ tục pháp lý, đã có quyết định của UBND TP cho Công ty thuê 50 năm với mức thuê 5 năm đầu là 234 triệu đồng /năm và đã ký hợp đồng thuê đất. Công ty dự kiến năm 2011 tiến hành triển khai xây dựng cao ốc văn phòng làm việc và cho thuê .

Hiện Công ty đã hoàn tất hồ sơ quy hoạch 1/500  Khu nhà ở Phường Phú Mỹ, Q7 trình UBND Quận 7 và đang chờ phê duyệt, đồng thời ngưng triển khai dự án Khu CN-TTCN thị trấn Phước Bửu –BR-VT do dự án có tính khả thi thấp đồng thời tập trung nhân lực và nguồn vốn vào các dự án khác của Công ty.                                                                

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

           Căn cứ vào các chỉ tiêu đạt được trong năm 2010, đánh giá tình hình kinh tế cũng như họat động của Công ty trong năm 2011,  Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng tòan thể CB.CNV Công ty đề ra các chỉ tiêu kế họach năm 2011 như sau :  

I. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:

a/  Doanh thu :                                  308.000.000.000  đồng

     Trong đó:

           - Xây lắp, nhận thầu :             301.000.000.000  đồng

           - Thuê nhà và mặt bằng :            7.000.000.000  đồng

b/ Chi phí đầu tư:                                361.000.000.000 đồng

·        Giá Trị sản xuất :                     322.442.000.000 đồng

           Trong đó:

           - Giá trị xây lắp nhận thầu :     315.442.000.000  đồng

           - Thuê nhà và mặt bằng :           7.000.000.000  đồng

—        Chi phí dự án:                          38.558.000.000  đồng

c/ Thu nhập bình quân :                    6.800.000 đồng /tháng /người

d/ Nộp ngân sách :                            11.500.000.000  đồng

e/ Lợi nhuận trước thuế :                12.000.000.000  đồng

II. Các công tác định hướng trong năm 2011:

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2011, nhằm duy trì sự phát triển của Công ty. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã định hướng một số lĩnh vực được coi là thế mạnh trong năm 2011 cũng như những giải pháp cụ thể để triển khai như sau:

1.      Đầu tư,xây dựng và triển khai các dự án :

            Công tác đầu tư và triển khai dự án:

-         Tập trung triển khai Dự án C46 An Phú An Khánh quận 2, trong quý I/ 2011, đồng thời tiến hành kêu gọi góp vốn đầu tư.

-         Với dự án Khu nhà ở Phường Phú Mỹ Quận 7, sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, Công ty sẽ tiến hành triển khai thiết kế cơ sở và xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu I và kinh doanh.

-         Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập dự án đầu tư đối với dự án số 05 Ung Văn Khiêm để triển khai xây dựng cao ốc văn phòng và cho thuê, đồng thời hoàn tất công tác đền bù giải toả các hộ còn lại tại dự án chung cư P12,Q3, trình các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho các căn hộ  tại chung cư phường 12, quận 3,  nhằm thu hồi số vốn còn tồn đọng tại các khách hàng mua căn hộ.

            Công tác nhận thầu xây lắp:

    Tiếp tục thi công và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các công trình: Chung cư Ngc Lan (138 t);chung cư Nguyn Thượng Hiền (105,5  tỷ), Công trình Lan Phương 92,4 tỉ , Công trình Công ty Hoa Tiêu (14,5 tỷ), Công trình Trường mầm non Trí Tuệ Việt (17,2 tỷ), công trình Pepsi Điện bàn gói thầu số 1(6 tỷ), Pepsi Điện bàn gói thầu số 2 (19,5 tỷ), Nhà làm việc Công ty cao su Chưpah (14,5 tỷ), Thủy Sản Bến Tre ( 27,4 tỷ),  Liksin (18,7 tỷ), 375-377 Trần Hưng Đạo (1,5 tỷ), Siêu thị Coop Mart Huế ( 1,5 tỷ), Siêu thị Coop Mart Bạc Liêu ( 4,58 tỷ), Coop Mart Củ Chi ( 12 tỷ), Trường THPT chuyên Hùng Vương Gia Lai (15,8 tỷ), Pepsi Hóc Môn (1,5 tỷ). . . . và một số công trình hiện Công ty đang làm thủ tục dự thầu.

III. Giải pháp sản xuất kinh doanh:

1-     Giải pháp về đầu tư, về xây dựng và các dự án

Coâng ty chuù troïng taäp trung vaøo lónh vöïc hoaït ñoäng sôû tröôøng laø xaây laép, nhaän thaàu thi coâng caùc coâng trình xaây döïng trong vaø ngoaøi Thaønh phoá qua ñoù taïo coâng aên vieäc laøm cho CBCNV.

Tăng cường nhân lực để sớm hoàn tất các thủ tục và hồ sơ các dự án để tiến hành triển khai, đây là lĩnh vực và tiềm năng lớn của Công ty trong tương lai.

Naâng cao hieäu quaû vieäc kinh doanh cho thueâ caên hoä, caùc maët baèng taïi cao oác hieän höõu, môû höôùng ñaàu tö hoaëc keâu goïi goùp voán ñaàu tö döï aùn.

Môû roäng ñòa baøn xaây döïng ra caùc tænh, vuøng laân caän thaønh phoá nhö : Khu vöïc mieàn Trung, mieàn Taây Nam Boä vaø khu vöïc Cao Nguyeân, ñaây laø nhöõng vuøng coù neàn kinh teá ñang phaùt trieån nhöng cô sôû haï taàng coøn thieáu vì theá neáu bieát phaùt huy sôùm theá maïnh cuûa mình taïi ñaây seõ laø cô hoäi cho Coâng ty.

2- Giaûi phaùp veà voán:

Tieáp tuïc duy trì möùc coå töùc toái thieåu laø 15% .

Tieáp tuïc taïo nieàm tin vaø duy trì moái quan heä toát vôùi Ngaân haøng ñeå coù voán vay tín duïng oån ñònh treân cô sôû coù nguoàn voán ñoái öùng khi ñaàu tö döï aùn vaø taêng tyû troïng voán vay tín chaáp.

Taäp trung coâng taùc thu hoài coâng nôï thoâng qua vieäc ñaåy maïnh hoaït ñoäng cuûa Ban thu hoài coâng nôï, ñoác thuùc vieäc thu hoài coâng nôï chaäm traû vaø coù bieän phaùp maïnh ñeå giaûi quyeát nôï khoù ñoøi.

Huy ñoäng voán öùng tröôùc cuûa khaùch haøng mua nhaø, caên hoä.

3- Giaûi phaùp veà toå chöùc:

Taäp trung chuù troïng ñeán vieäc cuûng coá tinh goïn caùc Phoøng, Ban vaø quaûn lyù toát nguoàn voán ñaàu tö. Naâng cao thöông hieäu SCREC, tieáp tuïc xaây döïng vaø duy trì heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001-2008.

Ñaåy maïnh vieäc ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi, naâng cao trình ñoä chuyeân moân, nghieäâp vuï cho CBCNV ñaùp öùng vôùi yeâu caàu ngaøy caøng cao, phuø hôïp vôùi tình hình môùi, coù cheá ñoä öu ñaõi nhaèm thu huùt caùn boä coù naêng löïc töø caùc nôi khaùc veà. Taêng cöôøng ñoäi nguõ kyõ thuaät, giaùm saùt caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng.

4- Giaûi phaùp veà kyõ thuaät, coâng ngheä:

Trieån khai ñaàu tö öùng duïng caùc coâng ngheä, vaät lieäu môùi trong xaây döïng nhaø. Ñaàu tö coù troïng ñieåm caùc thieát bò thi coâng cô giôùi, söû duïng coù hieäu quaû ñeå naâng cao khaû naêng thaéng thaàu caùc coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp ñaëc bieät laø thi coâng nhaø cao taàng.

Treân ñaây laø baùo caùo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2010 vaø phöông höôùng thöïc hieän keá hoaïch naêm 2011,  Coâng ty mong raèng vôùi tinh thaàn ñoaøn keát vaø naêng löïc saün coù, söï laõnh ñaïo kòp thôøi vaø saâu saùt cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Toång giaùm ñoác vaø toaøn theå CB-CNV seõ cuøng nhau noã löïc phaán ñaáu hôn nöõa trong naêm 2011,  quyeát taâm hoaøn thaønh vöôït möùc nhieäm vuï ñöôïc giao, ñöa Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö –Xaây döïng vaø Kinh doanh nhaø Saøi Goøn ngaøy caøng phaùt trieån lôùn maïnh uy tín treân thöông tröôøng.

             TM.HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

CHUÛ TÒCH

 

 

 

 

LYÙ THAØNH CHAÂU

Bài viết cùng thể loại
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT
Báo cáo tài chính của năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2011
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
Báo cáo tài chính
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn