Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014

Tp. Hồ  Chí Minh, ngày       tháng  06  năm 2015 

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

NĂM 2014

-   Căn cứ  Luật Doanh nghiệp số  60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

-   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư -Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn  sửa đổi bổ sung đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2013.

-   Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn năm 2014 đã được kiểm toán.

-   Năm 2014, Ban kiểm soát  đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về công tác thẩm định tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và công tác quản trị của Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn trong năm 2014 với nội dung như sau:

I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014:

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo tài chính năm 2014 của công ty, khái quát tình hình tài chính như sau:

1. Báo cáo tài chính:

-   Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh Nghiệp Việt Nam hiện hành cùng với các quy định pháp lý có liên quan trong việc lập báo cáo tài chính.

-   Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã được công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn  A&C kiểm toán chính thức cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014.

-   Nhìn chung báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý với tình hình, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chứng từ và sổ kế toán đã được lưu giữ đầy đủ và khoa học cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014.

2. Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2014:                        

                                                                                                      Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN

31/12/2014

NGUỒN VỐN

31/12/2014

Tiền và các khoản tương đương

4.120.988.975

Nợ ngắn hạn

201.703.032.013

Đầu tư tài chính ngắn hạn

 

Nợ dài hạn

81.713.508.799

Các khoản phải thu ngắn hạn

113.897.184.913

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

30.000.000000

 

Hàng tồn kho

205.427.241.958

  Quỹ đầu tư phát triển

41.544.668.388

Tài sản ngắn hạn khác

15.432.894.075

 Quỹ dự phòng tài chính

5.031.937.546

Tài sản dài hạn

29.260.295.623

Lợi nhuận sau thuế  chưa phân phối

8.145.458.798

Tổng cộng

368.138.605.544

Tổng cộng

368.138.605.544

 

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

          Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu

    Thời điểm 31/12/2014

1. Tổng doanh thu

            339.477.335.275

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

336.165.868.237

- Doanh thu hoạt động tài chính

332.351.103

- Doanh thu khác

2.979.115.935

2. Tổng chi phí

293.001.988.491

- Giá vốn hàng bán

311.144.430.560

- Chi phí bán hàng

0

- Chi phí quản lý doanh nghiệp

13.758.252.192

- Chi phí tài chính

1.825.514.435

- Chi phí khác

953.089.048

3. Lợi nhuận trước thuế

11.796.049.040

4. Thuế TNDN

3.650.590.242

5. Lợi nhuận sau thuế

8.145.458.798

Trong năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế và thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã kinh doanh thành công dự án chung cư cao tầng SCREC II. Do đó doanh thu và lợi nhuận đạt được trong năm chủ yếu là từ kinh doanh bất động sản, các chỉ tiêu tài chính của công ty đều vượt kế hoạch mà Đại Hội đồng cổ đông năm 2014 đã đề ra. Cụ thể:

 

 

 

Đơn vị tính: đồng

STT

CÁC CHI TIÊU K.H

K.H năm 2014

T.H năm 2014

Tỷ lệ (%)

1

Tổng doanh thu

315.000.000.000

339.477.335.275

108%

2

Lợi nhuận trước thuế

10.500.000.000

11.796.049.040

112%

3

Nộp ngân sách nhà nước

15.000.000.000

17.120.652.169.

114%

4

Chia cổ tức

12%

15%

125%

 Do khó khăn về vốn hoạt động  trong năm 2014 nên đầu tháng 2/2015 Công Ty đã hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2013 và tỷ lệ chi trả thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra .

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 1/ Đánh giá chung về công tác quản trị và điều hành

  Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bám sát tình hình thực tế của Công ty và ban hành các Nghị quyết về chủ trương, biện pháp đẩy nhanh phương án kinh doanh, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả trung đầu tư vào các dự án trọng điểm. Từng thành viên trong Hội Đồng Quản Trị đều phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình, bàn bạc, thảo luận trong các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng triển khai cho các dự án như: đã hoàn tất việc bàn giao căn hộ dự án chung cư SCREC II tại Q.2 ghi nhận  doanh thu và lợi nhuận của dự án này. Từng bước hoàn tất các thủ tục pháp lý các dự án khu dân cư phường Phú Mỹ -Quận 7 và dự án xây dựng văn phòng tại số 05 Ung Văn Khiêm.

Ban lãnh đạo đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ chính sách cho người lao động, quan tâm sâu sắc đến đời sống cán bộ, công nhân viên, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức của Công ty .

Tuy nhiên trong nhiên trong năm 2014 việc chỉ đạo,điều hành của HĐQT và Ban TGĐ vẫn còn những hạn chế như :

 Trong công tác chỉ đạo thực hiện thi công các công trình xây dựng mà công ty đã giao khoán cho các Xí Nghiệp và đội xây dựng thi công chưa bám sát với tình hình thực tế khi có những thay đổi về giá vật tư, chủ đầu tư chậm trễ trong việc duyệt khối lượng và thanh toán đã làm kéo dài thời gian thi công, việc quyết toán công trình ,thanh toán khối lượng cũng như thu hồi nợ chưa đồng bộ và kịp thời làm tăng chi phí trả lãi vay ngân hàng ảnh hưởng đến việc quay vòng vốn trong  họat động của Công ty cụ thể: Công trình Block A4 khu tái định cư Phú Mỹ ; Công trình Lan phương Plaza; Công trình chung cư Nguyễn Thượng Hiền

  Các công trình trên mặc dù đã khoán cho các đội thi công và tự chịu trách nhiệm về lãi, lỗ của công trình, nhưng về cơ sở pháp lý việc ký hợp đồng thi công, mua vật tư, vay vốn thi công đều do Công ty ký kết. Do đó trong quá trình thi công có những rủi ro đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả và họat động chung của toàn Công ty.

 

 

 

2/ Kiến nghị và đề xuất :

Việc xác định lại vốn nhà nước theo biên bản họp Hội đồng Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Tổng Công Ty địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên về quyết toán chuyển thể vốn nhà nước với số tiền là: 9.646.325.073đ nhưng trên sổ sách Công ty mới tạm ghi nhận :4.332.000.000đ, số chênh lệch ghi nhận thêm là: 5.314.325.073đ (số liệu đã được UBND Thành phố ra quyết định phê duyệt số 2482/QĐ-UBND ngày 15/05/2015).Đây là vấn đề làm ảnh hưởng lớn đến việc ghi nhận tăng chi phí trong năm 2015 của Công Ty.

Triển khai hoàn tất thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo kế họach của Tổng Công ty trong qúi 4/2015.

Dự án Khu nhà ở Phường Phú Mỹ-Quận 7 là dự án trọng tâm của Công ty trong qúy III/2015 cần phải nhanh chóng hoàn thành hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế kỹ thuật, thiết kế cơ sở, tiến hành triển khai công tác hạ tầng cũng như công tác đền bù phần diện tích còn lại theo từng giai đoạn, sử dụng nguồn vốn vay một cách hiệu quả. Tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản để hợp tác liên danh  mang lại việc làm, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong những năm tiếp theo.

Trong tình hình thực tế tại Công ty hiện nay việc tìm kiếm công việc là một khó khăn của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty. Do đó phải cân nhắc, giám sát chặt chẽ và có định hướng trong công tác điều hành nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế họach sản xuất kinh doanh trong năm 2015, duy trì sự phát triển bền vững của Công ty.

Ban  kiểm soát hoạt động trên tinh thần trách nhiệm, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, tăng cường việc giám sát, có kiến nghị kịp thời đến Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc nhằm ngăn ngừa các thiếu sót, đảm bảo tính trung thực góp phần cho sự phát triển của công ty, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, thực hiện quyền lợi và lợi ích cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo thẩm định tài chính, tình hình kinh doanh và công tác quản lý của Ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn trong năm 2014.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước đại hội.

 

                                                                                       TM. BAN KIỂM SOÁT

                                                                                                   Trưởng Ban

 

 

 

                                                                                                          Hồ Nữ Kiều Nga
Bài viết cùng thể loại
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT
Báo cáo tài chính của năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2011
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
Báo cáo tài chính
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn