Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

TP Hồ Chí Minh, ngày         tháng 06  năm 2017

 

 

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016

VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

 

I.    Đánh giá công tác của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2016:

 

1.   Tình hình chung:

            Trong năm 2016, các chính sách của Chính phủ về lĩnh vực bất động sản đã có nhiều thay đổi tích cực, nhiều nguồn vốn được đầu tư vào bất động sản dưới nhiều hình thức. Các dự án dở dang thiếu vốn tạm ngưng kéo dài nay đồng loạt khởi động trở lại đã mang lại nhiều công ăn việc làm cũng như tăng doanh thu đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp và kinh doanh.

 

2.   Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2016:

Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức họp 18 phiên với sự tham dự đầy đủ của 100% các thành viên, đồng thời ban hành 23 nghị quyết để Ban điều hành làm cơ sở thực hiện. Tập trung chủ yếu vào các nội dung như:

-   Cùng với Ban điều hành đánh giá những thuận lợi khó khăn của thị trường BĐS, xem xét nội lực để chọn hướng đi phù hợp trong ngắn hạn. Xác định xây lắp là hoạt động chính của công ty trong năm 2016.

-   Hoàn tất  phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án Khu dân cư Phường Phú Mỹ, Q7 đã từng bước đàm phán với đối tác đầu tư là Tổng công ty địa ốc Sài Gòn TNHH MTV để định hướng triển khai đầu tư phù hợp tính toán và tìm kiếm các nguồn lực tài chính để tiến hành đền bù giải tỏa và đầu tư một phần cơ sở hạ tầng phục vụ tái định cư.   

-   Tiếp tục cơ cấu và bảo đảm nguồn lực tài chính: thu hồi công nợ tại các công trình nhận thầu xây lắp đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng, đặc biệt chú trọng vào một số công trình có công nợ kéo dài như: chung cư Lan Phương, ERA4. Khẩn trương hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ để thu hồi công nợ còn lại từ khách hàng mua căn hộ Chung cư SCREC I, SCREC II và một số nền đất tại khu đô thị An Phú-An Khánh để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

-   Thoái vốn tại các công ty, ngân hàng mà công ty mua cổ phần không đạt hiệu quả nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho công ty. Theo dõi chặt chẽ hoạt động của công ty con là Công ty TNHH Đầu tư-Xây dựng Kinh doanh Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc kịp thời. Đồng thời đã chuyển nhượng cổ phần của Tổng  Công Ty CP Sữa Việt Nam (VNM) do Công ty TNHH Đầu tư-Xây dựng Kinh doanh Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp nắm giữ đã mang về nguồn tài chính và lợi nhuận đột phá cho Công Ty.

-   ,Tiếp tục củng cố công tác quản trị công ty, tinh gọn bộ máy, kiểm soát và cắt giảm chí phí, minh bạch hóa hoạt động và thông tin theo quy định để phát triển công ty một cách bền vững. Chú trọng quản lý rủi ro trong hoạt động xây lắp.

-   Đồng thời Hội đồng quản trị cũng kịp thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền liên quan đến giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

               Trên cơ sở đó, Ban điều hành đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

3/. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2016 được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau đây:

    a/. Tình hình tài chính (đến 31/12/2016):

Về cơ cấu tài sản:

       ·     Tổng tài sản                                  : 618,7 tỷ đồng (trong đó tài sản ngắn hạn: 594,9tỷ đồng , tài sản dài hạn: 23,8 tỷ đồng). Tăng 1,39 lần so với đầu kỳ.

       ·     Tổng nguồn vốn                           : 618,7 tỷ đồng (trong đó nợ phải trả: 497 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 121.6 tỷ đồng ).

       ·     Doanh thu thực hiện                    : 541tỷ đồng (đạt 169 % so với kế hoạch là 320 tỷ đồng).

       ·     Lợi nhuận sau thuế                      : 43,464 tỷ đồng (đạt 457,5 % so với kế hoạch là 9,5 tỷ đồng).

       ·     Tỷ lệ:

- Tài sản dài hạn/tổng tài sản         :   3,85%

- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản      : 96,15%

- Nợ phải trả/tổng nguồn vốn         : 80,33%

- Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 19,67%

 

*   Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông chốt ngày: 31.12.2016

- Vốn điều lệ             : 30.000.000.000 đồng

·        Cổ đông nhà nước    : 51,70 %

·        Cổ đông tổ chức       : 32,30 %

·        Cổ đông cá nhân       : 16,00 %

b/ Đánh giá:

Trong năm 2016, mặc dù tình hình kinh doanh BĐS đã có nhiều khởi sắc tuy nhiên do công ty có quy mô nhỏ so với các công ty cùng ngành, đồng thời phải tập trung nguồn vốn cho dự án Khu dân cư Phường Phú Mỹ-Q7 nên Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để kịp thời ban hành các nghị quyết về chủ trương để tháo gỡ khó khăn và thúc đầy sản xuất kinh doanh. Trong năm, do nhận thấy tình hình tài chính có nhiều khó khăn nên công ty chủ trương chủ yếu nhận thầu nhân cộng  xây lắp để hạn chế vốn vay ngân hàng, dẫn đến thi công nhiều công trình quy mô lớn nhưng doanh thu và lợi nhuận chưa đạt được theo yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, hoạt động của công ty vẫn được duy trì ổn định, các chế độ cho người lao động được thực hiện tốt là những kết quả rất đáng ghi nhận.

Hội đồng quản trị đã nhận thấy một số hạn chế, khó khăn của công ty như :

-   Quy mô vốn quá nhỏ (vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu): dẫn đến việc phải sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó công ty chịu rất nhiều áp lực về nợ và lãi. Hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm. Hội đồng quản trị đã nhiều lần họp bàn cách tháo gỡ nhưng do công ty đang trong quá trình thực hiện tái cơ cấu vốn nhà nước tại doanh nghiệp nên việc tăng vốn điều lệ không thể thực hiện được.

-   Việc quản trị, điều hành còn bất cập và chưa đạt hiệu quả cao việc tái cấu trúc doanh nghiệp thực hiện chưa quyết liệt, bộ máy đông nhưng hiệu quả không cao, việc thu hồi công nợ ở một số công trình còn chậm. Hoạt động quản lý rủi ro đã được chú ý, tuy nhiên sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn chưa thực sự khoa học để hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

 II.   PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:

1.   Dự báo và kế hoạch:

            Năm 2017, thị trường BĐS và lĩnh vực xây lắp vẫn tiếp tục phát triển mạnh. Đây là điều kiện thuận lợi cho công ty trong việc nhận thầu thi công, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Công ty xác định hoạt động thi công xây lắp trong năm 2017 vẫn là hoạt động chính mang lại doanh thu và lợi nhuận trong năm. Bên cạnh đó, hoạt động chuẩn bị đầu tư dự án khu nhà ở Phường Phú Mỹ, Q7 sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ với hy vọng sẽ tạo ra hoạt động đột phá cho công ty trong những năm tiếp theo.

-   Do đang trong quá trình tiếp tục đền bù và triển khai thi công hạ tầng khu nhà ở Phường Phú Mỹ- Quận7 nên năm nay công ty tiếp tục xác định hoạt động xây lắp sẽ là hoạt động chính mang lại doanh thu và lợi nhuận. Công ty sẽ tiếp tục nhận thầu chủ yếu từ các đối tác truyền thống như: Vingroup, Viettel Land.

-   Tiếp tục duy trì các hoạt động cho thuê tại chung cư J1; Ung Văn Khiêm và chung cư SCREC I.

-   Hoàn tất thủ tục pháp lý để xin giấy phép xây dựng cho dự án SCREC TOWER tại số 5 Ung Văn Khiêm để kịp thời khởi công khi điều kiện tài chính cho phép.

-   Hoàn tất thủ tục để xin thuê 50 năm trả tiền một lần đối với khu đất J1-Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh.

-   Đặc biệt, quyết tâm thực hiện đền bù giải tỏa phần đất còn lại tại dự án khu dân cư Phường Phú Mỹ, và hoàn thành các thủ tục cần thiết để khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ tái định cư trong năm 2017 và triển khai kinh doanh trong năm 2018.  

-   Tiếp tục hoạt động tái cấu trúc bộ máy, tinh gọn nhân sự, kiểm soát rủi ro trong hoạt động thi công, nâng cao hiệu quả của bộ phận gián tiếp. Sắp xếp hoạt động của xí nghiệp để đạt được hiệu quả: mạnh dạn sát nhập, giải thể hoặc cổ phần hóa xí nghiệp nếu thấy cần thiết. Bên cạnh đó, cần quan tâm, củng cố năng lực tài chính, năng lực quản lý cho đội.

-   Tiếp tục tập trung việc thu hồi công nợ một cách quyết liệt và hiệu quả. Bao gồm công nợ thi công xây lắp và công nợ kinh doanh nhà (chung cư SCREC II).

-   Thoái vốn các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả.

-   Tập trung hoàn tất việc thoái vốn Nhà Nước tại Công ty trước ngày 31/12/2017

  2.   Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (dự kiến) năm 2017:

Căn cứ kết quả đạt được năm 2016, trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn hoạt động nhận thầu xây lắp, đánh giá năng lực hiện tại của công ty, Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2017

1

Tổng doanh thu     

Triệu đồng

250.000

2

Chi phí đầu tư

Triệu đồng

793.186

3

Nộp ngân sách

Triệu đồng

15.000

4

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

9.500

5

Thu nhập bình quân

đồng/người/

tháng

7,5

6

Cổ tức ( dự kiến)

%

12%

            Năm 2017 là năm phải đẩy mạnh đầu tư dự án khu nhà ở phường Phú Mỹ Quận 7 sẽ tạo đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo. Hoạt động của công ty trong năm 2017 sẽ có những khó khăn và thách thức hơn những năm qua, tuy nhiên Hội Đồng Quản Trị tin tưởng rằng với sự ủng hộ và đồng thuận của Quý cổ đông, sự đoàn kết chung sức của tập thể Ban Điều Hành, sự tận tâm của toàn thể CBCNV, Công ty Cổ phần Đầu tư -Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn sẽ vượt qua khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng!

 

                                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                   LÝ THÀNH CHÂU
Bài viết cùng thể loại
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT
Báo cáo tài chính của năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2011
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
Báo cáo tài chính
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn