Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2014

 

   - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005

   - Căn cứ Điều lệ tổ chức và họat động của Công ty Cổ phần Đầu tư-Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn

     Hôm nay ngày 29 tháng 04 năm 2014, tại Hội trường khách sạnCoference Hall, Khách sản Hoàn Cầu (132-134 Đồng Khởi - Quận I – TP HCM).

    Sau khi kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bao gồm :

·          Chứng minh nhân dân

·         Thư mời dự Đại hội

·          Giấy ủy quyền tham dự

     Chúng tôi, thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư-Xây dựng và KDN Sài Gòn , xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư- Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn .

     Như vậy,Công ty Cổ phần Đầu tư- Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với:

·                 Tổng số cổ đông được mời tham dự là:   74 cổ đông  

·                 Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là :  3.000.000 cổ phần.

·                 Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm  …..giờ ….phút là :……..cổ đông

·                 Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là :..................   cổ phần

·                 Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt : ……….%

·                 Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là : ……………cổ phần

    Căn cứ vào kết quả trên, chúng tôi tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cồ phần Đầu Tư – Xây Dựng Và KDN Sài Gòn có đủ điều kiện tiến hành.

            Trân trọng cám ơn !

                                                                                      TM.Ban Thẩm tra tư cách cổ đông                                                                                                              Trưởng Ban
Bài viết cùng thể loại
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT
Báo cáo tài chính của năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2011
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
Báo cáo tài chính
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn