Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

                                                                

                                                                  PHAÀN I:

I/. KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH NAÊM 2013:

Naêm 2013, tình hình kinh teá trong nöôùc vaãn coøn raát nhieàu khoù khaên. Ngaân haøng tieáp tuïc chính saùch thaét chaët tín duïng ñoái vôùi ñaàu tö baát ñoäng saûn, nôï xaáu gia taêng, thò tröôøng chöùng khoaùn chöa coù daáu hieäu hoài phuïc, cô cheá chính saùch vaø thuû tuïc haønh chính trong lónh vöïc baát ñoäng saûn coøn nhieàu baát caäp gaây trôû ngaïi lôùn ñeán ñaàu tö baát ñoäng saûn.

Laø moät naêm khoù khaên ñoái vôùi caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc baát ñoäng saûn vaø nhaän thaàu xaây laép noùi chung, Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö xaây döïng vaø Kinh doanh nhaø Saøi Goøn noùi rieâng. Nhöng vôùi söï chuû ñoäng trong coâng taùc ñieàu haønh cuûa Hi Đồng Qun Tr, Ban Tng Giaùm Đốc, cuøng vôùi noã löïc cuûa toaøn theå CB.CNV Coâng ty ñaõ goùp phaàn hoaøn thaønh keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh maø Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñaõ ñeà ra, cuï theå nhö sau:

1-     Caùc chæ tieâu ñaït ñöôïc naêm 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

CÁC CHI TIÊU K.H

K.H năm 2013

T.H năm 2013

tỷ lệ (%)

I

TỔNG DOANH THU:

300.000

304.474

101,5 %

1

Xây lắp, nhận thầu

223.000

270.110

 

2

Kinh doanh nhà

70.000

20.802

 

3

Thuê nhà và mặt bằng

7.000

6.334

 

4

TN tài chính và thu nhập khác 

 

7.228

 

II

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT:

307.150

321.042

104,5%

1

Giá trị xây lắp, nhận thầu:

 

316.888

 

2

Giá trị SXKD khác

 

417

 

 

Thuê nhà và mặt bằng

 

417

 

3

Chi phí dự án Phú Mỹ-Q.7

 

3.737

 

III

THU NHẬP BÌNH QUÂN

(triệu đồng/người/tháng )

7,5

7,5

100%

IV

NỘP NGÂN SÁCH

10.021

18.846

188%

V

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

8.250

11.472

139%

VI

CHIA CỔ TỨC

12%

15%

125%

2-     Nhöõng keát quaû ñöôïc theå hieän trong caùc hoaït ñoäng chính nhö sau:   

a)  Hoaït ñoäng xaây laép vaø nhaän thaàu thi coâng:

- Coâng ty tieáp tuïc thi coâng caùc coâng trình chuyeån tieáp cuûa naêm 2012 nhö: Chung cö Nguyeãn Thöôïng Hieàn (77,5 tyû), Tröôøng THPT chuyeân Huøng Vöông Gia Lai-Giai ñoaïn 2 vaø 3 (11tyû), Toøa nhaø Viettel Ninh Thuaän (4,6 tyû), Toøa nhaø Viettel Beán Tre (17,2 tyû), Chung cö Screc II (100 tyû), Block A4-Khu TÑC Phuù Myõ-Giai ñoaïn 1(112 tyû), Nhaø haøng tieäc cöôùi Phuù Nhuaän Plaza (8,06 tyû), Khaùch saïn 4 sao Terracotta Ñaø Laït (5,6 tyû).

- Trong naêm 2013, ñaõ ñaáu vaø truùng thaàu moät soá coâng trình hieän ñang thi coâng nhö: Coâng trình Viettel Haäu Giang (22,79 tyû), Viettel Caàn Thô (6,4 tyû), Viettel Baïc Lieâu (23,1 tyû), Coâng trình nhaø xöôûng PegaSus (56,6 tyû), Sieâu thò Co.op Bình Trieäu (14,2 tyû), Sieâu thò Co.op Mart Thaéng lôïi (2,4 tyû), Sieâu thò Co.op Mart Ñinh tieân Hoaøng (1,6 tyû), Tröôøng tieåu hoïc Long Tuyeàn Caàn Thô (30 tyû), Nhaø khaùch tænh uûy Gia Lai (18,2 tyû).

- Ñaõ baøn giao caùc coâng trình nhö: Nhaø xöôûng Pegasus, Sieâu thò Co.op Mart Bình Trieäu, Sieâu Thò Co.op Mart Haäu Giang, Viettel Ninh Thuaän; Tröôøng THPT chuyeân Huøng Vöông Gia Lai-Giai ñoaïn 3, Khaùch saïn 4 sao Terracotta Ñaø Laït, Nhaø haøng tieäc cöôùi Phuù Nhuaän Plaza.

b)  Hoaït ñoäng kinh doanh baát ñoäng saûn vaø ñaàu tö taøi chính:

- Trong nm, Coâng ty chuû yeáu thöïc hieän coâng taùc cho thueâ nhaø taïi Chung cö J1 Taân Caûng, cho thueâ maët baèng taïi Chung cö SCREC-I, cho thueâ ñaát taïi KCN Taân Thôùi Hieäp. Nhöõng nguoàn thu naøy khaù oån ñònh vaø goùp phaàn chính trong lôïi nhuaän coâng ty.

- Tieán haønh caùc thuû tuïc caàn thieát ñeå caáp Giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu nhaø ôû (soå hoàng)cho caùc caên hoä taïi Chung cö SCREC-I, Chung cö Phuù Laâm-Q6. Ñeán ngaøy 31/12/2013 vôùi 310/468 caên hoä taïi chung cö SCREC-I ññöôïc caáp chuû quyeàn, thu hoài 16/24 tyû ñoàng (naêm 2012 laø 6,3 tyû, naêm 2013 laø 9,7 tyû); chung cö Phuù Laâm-Q6 cuõng ñaõ hoaøn taát thuû tuïc, QI/2014 seõ baøn giao soå hoàng cho khaùch haøng vaø thu hoài döùt ñieåm coâng nôï.

- Coâng ty ñaõ baùn thaønh coâng 100% caên hoä taïi Döï aùn SCREC-II: Quy moâ cuûa döï aùn bao goàm toøa nhaø 18 taàng vaø 01 taàng haàm vôùi 120 caên hoä vaø 03 taàng Thöông maïi. Baét ñaàu baøn giao caên hoä cho khaùch haøng vaøo cuoái Quyù IV/2013 vaø döï kieán keát thuùc trong Quí II/2014.

- Coâng ty ñaõ hoaøn taát thuû tuïc quyeát toaùn voán Nhaø nöôùc taïi thôøi ñieåm coå phaàn hoùa.

- Do tình hình kinh teá khoù khaên neân vieäc ñaàu tö voán cuûa Coâng ty taïi caùc doanh nghieäp, Ngaân haøng trong naêm 2013 khoâng ñaït lôïi nhuaän nhö döï kieán, laøm aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán lôïi nhuaän chung cuûa coâng ty.

 

c)  Coâng taùc ñaàu tö döï aùn: 

- Döï aùn Ung Vn Khieâm, P25-Q.Bình Thaïnh( SCREC Tower): Coâng ty ñaõ nhaän giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát theo quy hoaïch ñöôïc ñieàu chænh laø 690,6 m2, oån ñònh giaù thueâ ñaát, ñoàng thôøi ñang tieán haønh thieát keá kyõ thuaät, thieát keá chi tieát. Döï kieán khôûi coâng xaây döïng vaøo Quyù III/2014.

- Döï aùn Khu nhaø ôû Phöôøng Phuù Myõ-Q.7: ññeàn buø treân 82% dieän tích ñaát cuûa Döï aùn. Cng ty ñang tieán haønh trình duyeät quy hoaïch 1/500, ñoàng thôøi löïa choïn vaø tìm ñoái taùc coù naêng löïc taøi chính toát ñeå hôïp taùc ñaàu tö döï aùn.

3- Ñaùnh giaù:

·        Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc:

         - Trong naêm, tuy lónh vöïc baát ñoäng saûn vaø xaây döïng gaëp raát nhieàu khoù khaên, voán ñieàu leä coâng ty coøn nhoû, (coâng ty chuû yeáu söû duïng voán vay ngaén haïn cuûa Ngaân haøng theo hình thöùc tín chaáp) nhöng vôùi söï laõnh ñaïo saâu saùt cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Toång giaùm ñoác cuøng tinh thaàn ñoaøn keát cuûa toaøn theå Caùn boä coâng nhaân vieân neân coâng ty ñaõ hoaøn thaønh caùc chæ tieâu kinh teá maø Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñaõ ñeà ra.

         - Töøng böôùc saép xeáp cô caáu toå chöùc caùc Phoøng, Ban cuûa coâng ty; xí nghieäp, ñoäi xaây döïng moät caùch phuø hôïp ñeå taêng cöôøng coâng taùc quaûn trò, quaûn lyù.

        - Thu hoài toát caùc khoaûn nôï vaø quaûn lyù nguoàn voán kinh doanh moät caùch hieäu quaû.

         - Ñaàu tö vaø trieån khai döï aùn baát ñoäng saûn phuø hôïp vôùi nhu caàu thò tröôøng ñem laïi hieäu quaû kinh teá cho coâng ty.

         - Chuû ñoäng töøng böôùc thöïc hieän taùi cô caáu hoaït ñoäng SX-KD, boä maùy coâng ty phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa neàn kinh teá.    

·        Caùc vaán ñeà caàn khaéc phuïc:

        - Tieáp tuïc raø soaùt, ruùt kinh nghieäm vaø chaán chænh coâng taùc laäp hoà sô ñaáu thaàu.

       -  Coâng taùc quaûn lyù vaø trieån khai thi coâng chöa theo kòp söï phaùt trieån chung cuûa ngaønh xaây döïng.

       - Coâng taùc trieån khai döï aùn coøn chaäm.   

         - Voán ñieàu leä, voán chuû sôû höõu coøn thaáp chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån cuûa coâng ty.

                                                            

PHAÀN II:

 PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH NAÊM 2014

Cn cöù vaøo caùc chæ tieâu ñaït ñöôïc trong nm 2013, qua nhaän ñònh vaø ñaùnh giaù tình hình kinh teá trong nöôùc cuõng nhö caùc hoïat ñoäng chính cuûa Coâng ty trong nm 2013. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Ban Toång giaùm ñoác coâng ty ñeà ra moät soá chæ tieâu keá hoaïch nm 2014 nhö sau:

Caùc chæ tieâu keá hoaïch naêm 2014:

STT

CAÙC CHI TIEÂU K.H

K.H naêm 2014 (Ñvt: trieäu ñoàng)

I

TOÅNG DOANH THU:

315.000

1

Xaây laép, nhaän thaàu

188.854

2

Kinh doanh nhaø (Screc- II) 

115.000

3

Thueâ nhaø vaø maët baèng

7.146

4

TN taøi chính vaø thu nhaäp khaùc 

4.000

II

CHI PHÍ ÑAÀU TÖ:

414.835

1

Giaù trò saûn xuaát 

322.508

1.1

Giaù trò xaây laép 

206.508

1.2

Giaù trò cuûa kinh doanh nhaø

115.000

1.3

Giaù trò cuûa thueâ nhaø vaø maët baèng

1.000

2

Chi phí döï aùn 

92.327

III

THU NHAÄP BÌNH QUAÂN

(trieäu ñoàng/ngöôøi/thaùng )

7,5

IV

NOÄP NGAÂN SAÙCH

15.000

V

LÔÏI NHUAÄN TRÖÔÙC THUEÁ

10.500

VI

CHIA COÅ TÖÙC (döï kieán)

15%

2. Caùc giaûi phaùp ñeå thöïc hieän keá hoaïch trong naêm 2014:

Ñeå hoaøn thaønh caùc chæ tieâu ññeà ra trong nm 2014, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò; Ban Toång giaùm ñoác ññònh höôùng moät soá lónh vöïc ñöôïc coi laø theá maïnh trong naêm 2014 vaø nhöõng giaûi phaùp cuï theå ñeå trieån khai nhö sau:

a)  . Coâng taùc nhaän thaàu xaây laép:

- Naêm 2014, xaây laép vaãn laø höôùng ñi troïng taâm. Coâng ty tieáp tuïc tìm kieám coâng trình theo hình thöùc ñaáu thaàu hoaëc chæ ñònh thaàu nhaèm ñaït doanh thu vaø duy trì vieäc laøm cho CBCNV. Taäp trung vaøo caùc khaùch haøng truyeàn thoáng, caùc khaùch haøng coù quan heä toát vaø môû roäng tìm kieám coâng vieäc laø caùc nhaø ñaàu tö FDI (ñaëc bieät laø caùc nhaø ñaàu tö töø Nhaät Baûn). Tieáp tuïc thi coâng vaø hoaøn thaønh baøn giao ñöa vaøo söû duïng caùc coâng trình:  Toøa nhaø  viettel Cn thơ , Toøa nhaø Viettel Haäu Giang, Toøa nhaø Viettel Baïc Lieâu; Tröôøng tieàu hoïc Long Tuyeàn Caàn Thô; Nhaø khaùch Tænh UÛy Gia Lai.

- Chuû ñoäng naâng cao naêng löïc ñaáu thaàu, kieåm soaùt chaët cheõ caùc hoaït ñoäng thi coâng cuûa töøng coâng trình ñeå kòp thôøi phoøng ngöøa nhöõng ruûi ro. 

- Löïa choïn tham gia ñaáu thaàu caùc coâng trình phuø hôïp vôùi nguoàn löïc coâng ty.

 

b)  . Ñaàu tö, xaây döïng vaø trieån khai caùc döï aùn:

- Döï aùn Khu nhaø ôû Phöôøng Phuù Myõ-Quaän 7: Hoaøn thaønh hoà sô quy hoaïch chi tieát 1/500, thieát keá kyõ thuaät, thieát keá cô sôû ñoàng thôøi tìm kieám, löïa choïn ñoái taùc coù naêng löïc taøi chính, kinh nghieäm trong lónh vöïc BÑS ñeå tieán tôùi vieäc kyù keát hôïp ñoàng hôïp taùc lieân danh. Ñaây laø döï aùn troïng taâm cuûa coâng ty vaø ñaët muïc tieâu trong naêm 2014 seõ chính thöùc choïn ñöôïc ñoái taùc hôïp taùc.

- Döï aùn soá 05 Ung Vn Khieâm: Hoaøn taát caùc thuû tuïc caàn thieát vaø tieán haønh khôûi coâng xaây döïng trong Quí III/2014 vaø baét ñaàu khai thaùc trong Quyù IV/2015.

- Nghieân cöùu vaø chuaån bò phöông aùn ñaàu tö döï aùn J1 Taân Caûng trong tröôøng hôïp coù söï thay ñoåi veà quyeát ñònh cho thueâ ñaát cuûa UBND TP.HCM.

- Taäp trung nghieân cöùu, tìm hieåu caùc döï aùn phaùt trieån BÑS quy moâ vöøa ñeå hôïp taùc ñaàu tö khi ñieàu kieän cho pheùp.

c)  . Hoaït ñoäng kinh doanh baát ñoäng saûn:

- Hoaøn taát coâng taùc caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu ñaát ôû vaø quyeàn sôû höõu nhaø ôû, quyeàn sôû höõu caên hoä cho khaùch haøng thuoäc caùc döï aùn do Coâng ty ñaõ kinh doanh nhö: Khu ñaát neàn loâ B-C An Phuù-An Khaùnh; chung cö  SCREC-I; chung cö 479A Beán Phuù Laâm, Q6.

- Naâng cao naêng löïc cho thueâ caû veà giaù vaø dieän tích khai thaùc taïi caùc khu vöïc: Chung cö SCREC-I; Chung cö cho thueâ J1 Taân Caûng, Q.Bình Thaïnh.

d). Giaûi phaùp veà voán:

- Tieáp tuïc taïo nieàm tin vaø duy trì moái quan heä toát vôùi Ngaân haøng ñeå coù voán vay tín duïng oån ñònh treân cô sôû coù nguoàn voán ñoái öùng khi ñaàu tö döï aùn vaø taêng tyû troïng voán vay tín chaáp.

- Thaønh laäp ban thu hoài coâng nôï ñeå taäp trung coâng taùc thu hoài coâng nôï coøn toàn ñoïng (nôï cuõ cuûa XNBTT Saøi Goøn, coâng nôï caùc coâng trình coâng ty ñaõ thi coâng nhö Coâng trình Ngoïc Lan; Coâng trình Lan Phöông; Coâng trình Nguyeãn Thöôïng Hieàn; Coâng trình Block A4-Khu TĐC Phuù M…) thoâng qua vieäc ñaåy maïnh hoaït ñoäng cuûa caùc phoøng, ban lieân quan; Xí nghieäp; Ñoäi, ñoác thuùc vieäc thu hoài coâng nôï chaäm traû vaø coù bieän phaùp maïnh ñeå giaûi quyeát nôï khoù ñoøi.

- Thuùc ñaåy nhanh vaø quyeát lieät vieäc thanh quyeát toaùn caùc coâng trình vöøa hoaøn thaønh  baøn giao cho khaùch haøng, laøm cô sôû thu hoài coâng nôï.

- Hoaøn taát vieäc caáp giaáy chöùng nhaän caên hoä, baøn giao cho khaùch haøng ñeå thu hoài soá tieàn töø khaùch haøng. Ñoàng thôøi cuõng hoaøn taát caáp chuû quyeàn ñoái vôùi nhöõng BÑS thuoäc s  höõu cuûa cty ñeå huy ñoäng voán luùc caàn thieát.

- Thanh lyù caùc taøi saûn BÑS, caùc khoaûn ñaàu tö taùi chính khoâng thaät söï hieäu quaû…

e) Giaûi phaùp veà toå chöùc:

- Taäp trung chuù troïng ñeán vieäc cuûng coá tinh goïn caùc Phoøng/Ban. Nghieäm thu chöông trình tö vaán ISO 9001-2008 vaø aùp duïng moät caùch coù hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù trong toaøn coâng ty. Chaán chænh yù thöùc veà taùc phong, coâng vieäc nhaèm naâng cao hieäu quaû; tính chuyeân nghieäp trong coâng vieäc, töøng böôùc taïo laäp vaên hoaù coâng ty.

- Naâng cao söï phoái hôïp, hôïp taùc, phaân coâng traùch nhieäm moät caùch roõ raøng giöõa caùc Phoøng/Ban; Xí nghieäp; Ñoäi. Ñònh kyø haøng thaùng seõ toång hôïp kieåm tra coâng vieäc cuûa töøng coâng trình ñeå haïn cheá nhöõng sai soùt vaø kòp thôøi khaéc phuïc traùnh nhöõng thieät haïi trong quaù trình quaûn lyù thi coâng.  

- Ñaåy maïnh vieäc ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi, naâng cao trình ñoä chuyeân moân, nghieäâp vuï cho CBCNV ti caùc phoøng ban, ñaùp öùng vôùi yeâu caàu ngaøy caøng cao, phuø hôïp vôùi tình hình môùi, coù cheá ñoä öu ñaõi nhaèm thu huùt caùn boä coù naêng löïc töø caùc nôi khaùc veà. Taêng cöôøng ñoäi nguõ kyõ thuaät, giaùm saùt caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng.

- Saép xeáp vaø tinh goïn nhaân staïi caùc Ñoäi, Xí nghieäp ñeå phuø hôïp vôùi quy moâ hoaït ñoäng vaø coâng trình thi coâng nhaèm ñaûm baûo hieäu quaû kinh teá khi trieån khai coâng trình.

d)   Giaûi phaùp veà kyõ thuaät, coâng ngheä:

- Trieån khai ñaàu tö öùng duïng caùc coâng ngheä, trong quaûn trò maïng, quaûn lyù thi coâng, mnh dn s dng vaät lieäu môùi coù cht lượng phuø hp giaù thaønh duøng trong thi coâng xaây döïng vaø trieån khai döï aùn. Ñaàu tö coù troïng ñieåm caùc thieát bò thi coâng cô giôùi, söû duïng coù hieäu quaû ñeå naâng cao khaû naêng thaéng thaàu caùc coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp ñaëc bieät laø thi coâng nhaø cao taàng.

 

Treân ñaây laø baùo caùo tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2013 vaø phöông höôùng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2014. Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Toång giaùm ñoác   coâng ty tin töôûng raèng vôùi söï uûng hoä,ñoàng thuaän cuûa quyù coå ñoâng vaø naêng löïc saün coù cuûa toaøn theå CB-CNV coâng ty seõ cuøng nhau noã löïc phaán ñaáu hôn nöõa trong naêm 2014, quyeát taâm hoaøn thaønh vöôït möùc caùc chæ tieâu kinh teá maø Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñaõ thoâng qua, ñöa Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö –Xaây döïng vaø Kinh doanh nhaø Saøi Goøn ngaøy caøng phaùt trieån lôùn maïnh uy tín treân thöông tröôøng.

TM HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ                            

                                                                                         CHUÛ TÒCH  LYÙ THAØNH CHAÂU

Bài viết cùng thể loại
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT
Báo cáo tài chính của năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2011
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
Báo cáo tài chính
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn