Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  NĂM 2010

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

1. Tình hình chung

Naêm 2010 maëc duø neàn kinh teá taøi chính ñang hoài phuïc nhöng thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam coù raát nhieàu bieán ñoäng vaø khoù khaên.

Caùc doanh nghieäp baát ñoäng saûn Vieät Nam laâm vaøo hoaøn caûnh heát söùc khoù khaên veà khaû naêng huy ñoäng voán cho caùc döï aùn ñang trieån khai, möùc ñoä ñaàu tö cuûa khaùch haøng giaûm ñaùng keå do: thò tröôøng baát ñoäng saûn aûm ñaïm, tình hình giaù vaät lieäu xaây döïng bieán ñoäng taêng töøng ngaøy,  ngaân haøng tieáp tuïc chính saùch thaét chaët tín duïng cho vay ñoái vôùi ñaàu tö baát ñoäng saûn, thò tröôøng chöùng khoaùn chöa coù daáu hieäu hoài phuïc … Theâm vaøo ñoù laø cô cheá chính saùch, thuû tuïc haønh chính trong lónh vöïc baát ñoäng saûn luoân thay ñoåi gaây trôû ngaïi lôùn ñeán nhaø ñaàu tö baát ñoäng saûn.

Tuy ñaây laø moät naêm khoù khaên ñoái vôùi raát nhieàu doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc baát ñoäng saûn ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc doanh nghieäp thi coâng xaây döïng nhöng vôùi chieán löôïc kinh doanh cuûa Coâng Ty chuû yeáu döïa vaøo nguoàn  löïc noäi taïi , haïn cheá vay ngaân haøng , khoáng cheá chi phí ñaàu vaøo … ,cuøng vôùi söï ñoøan keát , thoáng nhaát vaø noå löïc heát mình cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Ban Kieåm Soùat  vaø söï linh hoaït trong coâng taùc ñieàu haønh quaûn lyù cuûa Ban Laõnh ñaïo Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö -Xaây döïng vaø Kinh doanh Nhaø Saøi Goøn ,söï noã löïc cuûa toaøn theå CB.CNV  vaø toøan theå coå ñoâng  goùp phaàn hoaøn thaønh keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh maø Ñaïi hoäi ñoàng  coå ñoâng naêm 2010 ñaõ ñeà ra .

2. Hot động  chung ca Hi Đồng Quản Trị trong năm 2010

Trong năm 2010 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư -Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn đã thực hiện Đại Hội Đồng cổ đông thường niên và đã bầu ra Hội đồng Quản Trị , Ban Kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2010-2015 .  Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động mới phù hợp với tình hình thực tế , trên cơ sở Hội Đồng Quản Trị đã tuân thủ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán , các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý , điều hành đơn vị . HĐQT luôn duy trì chế độ họp định kỳ mỗi  quý một lần tại trụ sở Công Ty . Thông qua các kỳ họp , HĐQT đã thực  hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét , thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch , tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công Ty .

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

Công Ty thực hiện được hầu hết các mục tiêu và định hứơng  mà đại hội đồng cổ đông năm 2010 đã đề ra  . Hoạt động kinh doanh của Công Ty đã được Hội Đồng Quản Trị điều hành theo hướng tập trung vào các mảng hoạt động chính của Công Ty như : Kinh doanh bất động sản , xây lắp , đầu tư tài chính … mở rộng các hợp đồng thi công  xây dựng nhà cao tầng  , hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc  triển khai dự án xây  dựng chung cư cao tầng C46

Trong năm 2010 trong bối cảnh thắt chặt tín dụng , lãi suất vay vốn ngân hàng tăng cao nhưng Công Ty cũng đã  chú trọng hỗ trợ đúng mức , nhằm tạo điều kiện cho việc sản xuất kinh doanh của các đội và  đơn vị trực thuộc có vốn hoạt động và đạt kết quả  theo các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đề ra  

Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2010.

Đơn vị tính : triệu đồng

STT

CÁC CHI TIÊU K.H

K.H năm 2010

T.H năm 2010

tỷ lệ (%)

I

TỔNG DOANH THU ( Bao gồm thuế  GTGT)

275.000

290.221

105,53%

1

Xây lắp, nhận thầu

220.000

266.643

 

2

Kinh doanh nhà đất

46.200

7.608

 

3

Thuê nhà và mặt bằng

 

5.203

 

4

Tài chính và khác 

 

10.767

 

I

GIÁTRỊ SẢN XUẤT:

297.000

297.000

100%

1

Giá trị Xây lắp, nhận thầu

242.000

283.674,08

 

2

Giá trị SXKD khác

55.000

13.325,52

 

 

Kinh doanh nhà, đất

46.200

7.588,76

 

 

Thuê nhà và mặt bằng   

8.800

5.210,66

 

 

Tài chính và khác 

 

526,5

 

 

 

 

 

 

I

THU NHẬP BÌNH QUÂN

(đồng /người/tháng )

6,5

6,5

100%

V

NỘP NGÂN SÁCH

10.000

16.385

163,85%

V

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

12.000

14.361

119,67%

 

4. Các hạn chế cần khắc phục .

Ngoài  những kết quả đạt được trong năm 2010 Hội đồng quản trị Công Ty còn có những hạn chế cần phải khắc phục như :

·               Tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch , phần lớn bị kéo dài ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư , nguyên nhân chủ yếu do công tác đền bù giải tỏa gặp khó khăn  , cơ chế chính sách có nhiều thay đổi , …cộng với kinh nghiệm trong việc lập hồ sơ thiết kế còn hạn chế nên phải chỉnh sửa  nhiều lần  .

·                    Các điều kiện cạnh tranh chưa cao , quy mô vốn hoạt động còn nhỏ và mạng lưới hoạt động của Công Ty chưa thật sâu rộng , thương hiệu công ty tuy đã được cải thiện nhưng thị phần và lực vẫn chưa đủ mạnh để có thể đảm nhận được các hợp đồng thi công lớn  .

Treân ñaây laø baùo caùo toång keát ca Hi Đồng Quản Trị naêm 2010 , mong raèng vi tinh thaàn ñoaøn keát vaø naêng löïc saün coù, söï laõnh ñaïo kòp thôøi vaø saâu saùt cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Toång giaùm ñoác cuøng vôùi söï ñoàng thuaän vaø nhaát trí cuûa caùc coå ñoâng cuõng nhö  toaøn theå CB-CNV vaø söï laõnh ñaïo , chæ ñaïo kòp thôøi cuûa Ban laõnh ñaïo Toång Coâng Ty Ñòa OÁc Saøi Goøn Traùch Nhieäm Höõu Haïn Moät Thaønh Vieân . Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö –Xaây döïng vaø Kinh doanh nhaø Saøi Goøn seõ ngaøy caøng lôùn maïnh vaø phaùt trieån vng chc hơn na .

Traân troïng .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

LÝ THÀNH CHÂU

Bài viết cùng thể loại
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT
Báo cáo tài chính của năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2011
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
Báo cáo tài chính
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn