Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN

CTCP ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG           VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2010

DỰ THẢO

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN NĂM 2009

 

Căn  cứ:

-        Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/07/2006;

-        Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn;

-        Kêt quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn trong năm 2009.

Năm 2009, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn xin báo cáo về công tác thẩm định tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn trong năm 2009 với nội dung như sau:

I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÁNH NĂM 2009:

Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty, khái quát tình hình tài chính của Công ty  như sau:

1. Báo cáo tài chính:

§        Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành cùng với các quy định pháp lý có liên quan trong việc lập báo cáo tài chánh.

§        Báo cáo quyết toán tài chánh năm 2009 đã được  Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán chính thức cho năm tài chánh kết thúc ngày 31/12/2009.

§        Nhìn chung báo cáo tài chánh đã phản ánh trung thực và hợp lý với tình hình, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các chứng từ và sổ kế toán được lưu giữ đầy đủ và khoa học cho năm tài chánh kết thúc ngày 31/12/2009.

2. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2009:

           Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN

31/12/2009

NGUỒN VỐN

31/12/2009

Tiền và các khoản tương đương tiền

37.607

Nợ ngắn hạn

219.163

Các khoản phải thu ngắn hạn

88.424

Nợ dài hạn

2.684

Hàng tồn kho

128.813

Vốn chủ sở hữu

43.206

Tài sản ngắn hạn khác

3.771

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

24.946

Tài sản dài hạn

37.233

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

5.849

Tổng cộng

295.848

Tổng cộng

295.848

 

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Thời điểm 31/12/2009

1. Tổng doanh thu

298.123

- Doanh kinh doanh nhà, nhận thầu xây lắp và cung cấp dịch vụ .

280.710

- Doanh thu hoạt động tài chính .

12.746

- Doanh thu khác

4.667

2. Tổng chi phí

267.823

- Giá vốn hàng bán

254.247

- Chi phí bán hàng

-

- Chi phí quản lý doanh nghiệp

13.370

- Chi phí tài chính và chi phí khác

206

3. Lợi nhuận trước thuế

30.300

4. Thuế TNDN

   - Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

1.754

4.991

(3.237)

5. Lợi nhuận sau thuế

28.546

                                                                                                                       

Nhận xét trong năm 2009 các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch. Trước tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, giá thị trường biến động nhưng Công ty vẫn giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống CB CNV được đảm bảo mức thu nhập hàng tháng. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, mức cổ tức chia cho cổ đông đúng theo Nghị Quyết của Đại hội cổ đông.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

                 Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bám sát tình hình thực tế của Công ty và ban hành các Nghị Quyết về chủ trương, biện pháp đẩy nhanh phương án kinh doanh, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả như tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm. Từng thành viên trong Hội đồng quản trị đều phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình, bàn bạc thảo luận trong cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng cho các dự án sắp tới.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ chính sách cho người lao động, quan tâm sâu sắc đến đời sống cán bộ, công nhân viên, tạo sự phấn khởi, đồng thuận và nhất trí cao trong đơn vị; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

Ban Kiểm soát hoạt động trên tinh thần trách nhiệm, thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chánh tăng cường việc giám sát và có kiến nghị kịp thời đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhằm ngăn ngừa các thiếu sót, đảm bảo tính trung thực góp phần cho sự phát triển bền vững Công ty, hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước và mang lại lợi ích cho cổ đông.

    Trên đây là báo cáo thẩm định tài chính, tình hình kinh doanh và công tác quản lý của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu Tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn trong năm 2009.

  Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông thông qua trước đại hội.

 

                                                                          TM. BAN KIỂM SOÁT

                                                                                  TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Bài viết cùng thể loại
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BIÊN BẢN HỢP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020
DANH SÁCH DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020
DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG VÀ KDN SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2015-2020
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NK 2015 - 2020
TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
TỜ TRÌNH Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 V/việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
TỜ TRÌNH V/việc sửa đổi điều lệ Công Ty CP Đầu Tư – Xây Dựng Và KDN Sài Gòn
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 C.TY CP ĐẦU TƯ –XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014, 2015
GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI 2016
BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG & KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016
TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016
TỜ TRÌNH THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHÚ MỸ Q7
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ
THÊ LỆ BẦU CỬ
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2015
TỜ TRÌNH THÙ LAO NĂM 2015
Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2014
SƠ YẾU LÝ LỊCH
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Kiểm Soát - ĐƠN ĐỀ CỬ ỨCV tham gia Ban Kiểm Soát
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên HĐQT - ĐƠN ĐỀ CỬ Ứng cử viên tham gia HĐQT
GIẤY ỦY QUYỀN
THƯ MỜI
THÔNG BÁO Về việc ứng cử, đề cử nhân sự
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Báo cáo Kiểm toán độc lập
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
DANH MỤC TÀI LIỆU
THÔNG BÁO
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
TỜ TRÌNH PHÂN PHÔI LỢI NHUẬN
TỜ TRÌNH THÙ LAO
Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo bản tổng hợp ý kiến cổ đông
TỜ TRÌNH:Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án hợp tác góp vốn đầu tư dự án khu dân cư Phường Phú Mỹ - Quận 7
TỜ TRÌNH :Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
TỜ TRÌNH: Về phương án phân phối lợi nhuận , trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2011
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2011
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 - 2010: Bắt đầu từ ngày 12 /07/2011 kính mời các cổ đông đến văn phòng công ty nhận cổ tức
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1/2010
Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã đồng ý chấm dứt Công ty Đại chúng ....
Báo cao tổng kềt của HĐQT nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2009 đã kiểm toán
Thông báo nhận cổ tức đợt 2 năm 2009
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2007 đã kiểm toán
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn