Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008

            

 

                                                              TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2009

       

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư -Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn  đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/11/2005, quy định tại điều 44 về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát; căn cứ báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát báo cáo Đại Hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty như sau:

1- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

HĐQT thực hiện họp thường kỳ ít nhất 01 lần/quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có tính chiến lược, định hướng đúng đắn để thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết, Quyết định này tạo sự thay đổi căn bản theo thực tế từng thời điểm về phương thức quản lý, nâng cao vai trò làm chủ thực sự, gắn chặt trách nhiệm và quyền lợi; vì thế đã kích thích tinh thần hăng say làm việc của cán bộ, công nhân viên vì lợi ích chung của Công ty.

Cơ quan Tổng Công ty và Chủ tịch HĐQT đã thực hiện đúng chức năng ra quyết định và thường xuyên giám sát việc thực hiện các quyết định, thể hiện đúng vai trò định hướng, đề ra chủ trương chính sách thể hiện vai trò lãnh đạo,quản lý cao nhất của Công ty.

2- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ chính sách cho người lao động, quan tâm sâu sắc đến đời sống cán bộ, công nhân viên, tạo sự phấn khởi, đồng thuận và nhất trí cao trong đơn vị; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức của Công ty.

 

3- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:                                                                       

                                                                                                           Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN

31/12/2007

NGUỒN VỐN

31/12/2007

Tiền và các khoản tương đương

12.412.595.903

Nợ ngắn hạn

39.920.389.651

Đầu tư tài chính ngắn hạn

15.000.000.000

Nợ dài hạn

30.119.085

Các khoản phải thu ngắn hạn

43.081.955.071

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

109.000.000.000

Hàng tồn kho

7.627.472.464

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

8.567.476.802

Tài sản ngắn hạn khác

408.757.044

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

88.691.414

Tài sản dài hạn

79.075.896.470

 

 

Tổng cộng

157.606.676.952

Tổng cộng

157.606.676.952

 

KẾT QUẢ KINH DOANH

          Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu

Thời điểm 31/12/2007

1. Tổng doanh thu

151.847.360.291

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

151.389.430.889

- Doanh thu hoạt động tài chính

325.216.868

- Doanh thu khác

132.712.534

2. Tổng chi phí

141.061.325.357

- Giá vốn hàng bán

110.309.611.977

- Chi phí bán hàng

23.433.457.324

- Chi phí quản lý doanh nghiệp

7.318.256.056

3. Lợi nhuận trước thuế

10.721.058.503

4. Thuế TNDN

2.153.581.701

5. Lợi nhuận sau thuế

8.567.476.802

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 đã hoàn thành mục tiêu mà HĐQT đã đề ra. Công ty đã bảo toàn và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; từng bước lành mạnh hóa tài chính thực sự có lãi để tích lũy và phát triển; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu đạt 7,28%.

Xét trên mọi phương diện trọng yếu thì báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư -Xậy dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008; việc ghi chép sổ sách kế toán, hạch toán, lưu trữ chứng từ được thực hiện đúng các quy định của kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật.                                                            

 

Kính trình trước đại hội.

 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT

                                                                                                Trưởng Ban

 

 

Bài viết cùng thể loại
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BIÊN BẢN HỢP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020
DANH SÁCH DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020
DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG VÀ KDN SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2015-2020
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NK 2015 - 2020
TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
TỜ TRÌNH Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 V/việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
TỜ TRÌNH V/việc sửa đổi điều lệ Công Ty CP Đầu Tư – Xây Dựng Và KDN Sài Gòn
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 C.TY CP ĐẦU TƯ –XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014, 2015
GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI 2016
BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG & KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016
TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016
TỜ TRÌNH THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHÚ MỸ Q7
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ
THÊ LỆ BẦU CỬ
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2015
TỜ TRÌNH THÙ LAO NĂM 2015
Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2014
SƠ YẾU LÝ LỊCH
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Kiểm Soát - ĐƠN ĐỀ CỬ ỨCV tham gia Ban Kiểm Soát
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên HĐQT - ĐƠN ĐỀ CỬ Ứng cử viên tham gia HĐQT
GIẤY ỦY QUYỀN
THƯ MỜI
THÔNG BÁO Về việc ứng cử, đề cử nhân sự
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Báo cáo Kiểm toán độc lập
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
DANH MỤC TÀI LIỆU
THÔNG BÁO
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
TỜ TRÌNH PHÂN PHÔI LỢI NHUẬN
TỜ TRÌNH THÙ LAO
Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo bản tổng hợp ý kiến cổ đông
TỜ TRÌNH:Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án hợp tác góp vốn đầu tư dự án khu dân cư Phường Phú Mỹ - Quận 7
TỜ TRÌNH :Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
TỜ TRÌNH: Về phương án phân phối lợi nhuận , trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2011
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2011
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 - 2010: Bắt đầu từ ngày 12 /07/2011 kính mời các cổ đông đến văn phòng công ty nhận cổ tức
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1/2010
Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã đồng ý chấm dứt Công ty Đại chúng ....
Báo cao tổng kềt của HĐQT nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2009 đã kiểm toán
Thông báo nhận cổ tức đợt 2 năm 2009
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2007 đã kiểm toán
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn