Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên HĐQT - ĐƠN ĐỀ CỬ Ứng cử viên tham gia HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

.................., ngày … tháng ... năm 2015

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ -  XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN

Kính gửi:  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN

Tôi tên là: ....................................................................................................................................

CMND số: .................................   Ngày cấp: ..........................   Nơi cấp:................................

Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Trình độ học vấn:........................................ Chuyên ngành:....................................................

Hiện đang sở hữu: ................................ ............... cổ phần

(Bằng chữ:................................................................................................................... cổ phần)

và đại diện sở hữu: ............................... ............... cổ phần

(Bằng chữ:................................................................................................................... cổ phần)

của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn cho tôi được ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty được tổ chức vào ngày    tháng     năm 2015.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam kết số cổ phần nêu trên đã được cổ đông nắm giữ liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (31/03/2015).

Trân trọng cảm ơn.  

                                                                                                        Cổ đông

                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

          …….…………………………….


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

............., ngày …  tháng ... năm 2015

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ -  XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN

Kính gửi:  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn đại diện ......................... cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi/ tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....................................................................................................................................

CMND số: .................................   Ngày cấp: ............................   Nơi cấp:..............................

Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................

Trình độ học vấn:........................................   Chuyên ngành:..................................................

Hiện đang sở hữu:................................................. cổ phần

(Bằng chữ:.................................................................................................................................. )

và đại diện sở hữu:................................................ cổ phần

(Bằng chữ:.................................................................................................................................. )

của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn.

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty được tổ chức vào ngày      tháng      năm 2015.

Chúng tôi/ Tôi xin cam kết số cổ phần nêu trên đã được cổ đông nắm giữ liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (31/03/2015).

Trân trọng cảm ơn.

                                                                                       Cổ đông

                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

 

 

                                                                                     …………………………………..

 

 

 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN

 

STT

Tên cổ đông

Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp

Địa chỉ

Tổng số

cổ phần

sở hữu

Ký xác nhận

01

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

02

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

03

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

04

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

05

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

06

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

07

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

08

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

09

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

10

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

11

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

12

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

13

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

14

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

15

 

Số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng thể loại
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BIÊN BẢN HỢP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020
DANH SÁCH DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020
DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG VÀ KDN SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2015-2020
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NK 2015 - 2020
TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
TỜ TRÌNH Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 V/việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
TỜ TRÌNH V/việc sửa đổi điều lệ Công Ty CP Đầu Tư – Xây Dựng Và KDN Sài Gòn
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 C.TY CP ĐẦU TƯ –XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014, 2015
GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI 2016
BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG & KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016
TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016
TỜ TRÌNH THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHÚ MỸ Q7
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ
THÊ LỆ BẦU CỬ
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2015
TỜ TRÌNH THÙ LAO NĂM 2015
Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2014
SƠ YẾU LÝ LỊCH
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Kiểm Soát - ĐƠN ĐỀ CỬ ỨCV tham gia Ban Kiểm Soát
GIẤY ỦY QUYỀN
THƯ MỜI
THÔNG BÁO Về việc ứng cử, đề cử nhân sự
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Báo cáo Kiểm toán độc lập
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
DANH MỤC TÀI LIỆU
THÔNG BÁO
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
TỜ TRÌNH PHÂN PHÔI LỢI NHUẬN
TỜ TRÌNH THÙ LAO
Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo bản tổng hợp ý kiến cổ đông
TỜ TRÌNH:Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án hợp tác góp vốn đầu tư dự án khu dân cư Phường Phú Mỹ - Quận 7
TỜ TRÌNH :Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
TỜ TRÌNH: Về phương án phân phối lợi nhuận , trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2011
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2011
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 - 2010: Bắt đầu từ ngày 12 /07/2011 kính mời các cổ đông đến văn phòng công ty nhận cổ tức
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1/2010
Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã đồng ý chấm dứt Công ty Đại chúng ....
Báo cao tổng kềt của HĐQT nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2009 đã kiểm toán
Thông báo nhận cổ tức đợt 2 năm 2009
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2007 đã kiểm toán
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn