Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

TP. HCM, ngày    tháng 06  năm 2017 

THỂ LỆ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  

NHIỆM KỲ 2015 – 2020  

(theo hình thức bầu dồn phiếu)

1.         Căn cứ:

-       Luật Doanh nghiệp hiện hành

-       Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn đã được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/07/2016

2.         Mục tiêu:

-       Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;

-       Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

-       Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

3.         Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn chốt ngày 31/05/2017) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

4.      Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

-       Hội đồng quản trị (HĐQT):

Số lượng: 03 thành viên

-         Ban kiểm soát (BKS)

Số lượng: 01 thành viên

Bổ sung cho nhiệm kỳ 2015 – 2020

5.         Phương thức bầu cử:

-       Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)và Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định heo luật doanh nghiệp hiện hành.

-       Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT và BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn.

-       Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu  bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu  bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

-       Cổ đông lựa chọn tối đa 3 thành viên trong số các ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT và 01 thành viên trong số ứng cử viên bổ sung BKS. Cổ đông đánh dấu X vào ô vuông phía trước tên của các ứng cử viên được lựa chọn nếu bầu dồn đều hoặc ghi số phiếu bầu cụ thể cho ứng cử viên được lưa chọn nếu bầu dồn lệch và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.

-      Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung  HĐQT. Theo đó, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng Thành viên bầu 

Cụ thể:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 3

-       Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

v Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu cổ đông có thể chọn một trong hai cách bầu:

- Bầu dồn phiếu đều:

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT 1000 cp x 2 người = 2.000 phiếu bầu:

Æ  Nếu bầu 1 người => số phiếu bầu cho người đó là:   (1.000 x 2) / 1  = 2.000

Æ  Nếu bầu 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: (1.000 x 2) / 2  = 1.000

- Bầu dồn phiếu lệch :

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT 1000 cp x 2 người = 2.000 phiếu bầu:

Æ  Nếu bầu 1 người => số phiếu bầu cho người đó là:   (1.000 x 2) / 1  = 2.000

Æ  Nếu bầu 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người phải ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng người là:  người thứ nhất  700 phiếu bầu; người thứ 2:1.300 phiếu  bầu hoặc người thứ nhất: 500 phiếu bầu; người thứ 2: 1.500 phiếu bầu … nhưng tổng số phiếu bầu cho hai người là: 2.000phiếu.

6.         Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

6.1.     Phiếu bầu cử:

a.   Hình thức phiếu bầu cử:

-       Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy màu xanh, phiếu bầu BKS giấy màu hồng có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn.

b.   Nội dung phiếu bầu cử:

-       Phần 1: Thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu (Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ hoặc đại diện sở hữu).

-       Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS số phiếu bầu

-       Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

c.    Phiếu bầu hợp lệ:

-  Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn phát hành, có dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn.

-  Các phiếu bầu chọn không đủ số lượng bổ sung thành viên (tức bầu ít hơn)  vẫn hợp lệ.

d.   Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

-       Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn.

-       Phiếu không đánh dấu “X” vào Ô vuông phía trước tên của ứng cử viên được chọn mà  không gạch tên của ứng cử viên không chọn.

-       Phiếu bầu vượt quá số lượng bổ sung thành viên

-       Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu,... khác.

-       Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa;

-       Phiếu không còn nguyên vẹn.

e.    Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

6.2.     Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a.   Ban Kiểm phiếu: 03 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

-       Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử;

-       Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;

-       Tiến hành kiểm phiếu;

-       Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

b.   Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

-       Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;

-       Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

-       Việc bỏ phiếu kết thúc khi cổ đông cuối cùng dự họp bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

-       Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

-       Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7.         Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

-       Người trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

-        Cụ thể:  Đối với HĐQT, số thành viên bầu bổ sung quy định là 3;

Đối với BKS, số thành viên bầu bổ sung quy định là 1;

-       Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

 

8.         Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

-       Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: số phiếu bầu hợp lệ, số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số phiếu bầu hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

9.         Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu: Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017.

10.    Hiệu lực thi hành:

§  Thể lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bài viết cùng thể loại
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BIÊN BẢN HỢP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020
DANH SÁCH DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020
DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG VÀ KDN SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2015-2020
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NK 2015 - 2020
TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
TỜ TRÌNH Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 V/việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
TỜ TRÌNH V/việc sửa đổi điều lệ Công Ty CP Đầu Tư – Xây Dựng Và KDN Sài Gòn
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 C.TY CP ĐẦU TƯ –XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014, 2015
GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI 2016
BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG & KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016
TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016
TỜ TRÌNH THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHÚ MỸ Q7
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ
THÊ LỆ BẦU CỬ
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2015
TỜ TRÌNH THÙ LAO NĂM 2015
Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2014
SƠ YẾU LÝ LỊCH
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Kiểm Soát - ĐƠN ĐỀ CỬ ỨCV tham gia Ban Kiểm Soát
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên HĐQT - ĐƠN ĐỀ CỬ Ứng cử viên tham gia HĐQT
GIẤY ỦY QUYỀN
THƯ MỜI
THÔNG BÁO Về việc ứng cử, đề cử nhân sự
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Báo cáo Kiểm toán độc lập
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
DANH MỤC TÀI LIỆU
THÔNG BÁO
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
TỜ TRÌNH PHÂN PHÔI LỢI NHUẬN
TỜ TRÌNH THÙ LAO
Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo bản tổng hợp ý kiến cổ đông
TỜ TRÌNH:Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án hợp tác góp vốn đầu tư dự án khu dân cư Phường Phú Mỹ - Quận 7
TỜ TRÌNH :Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
TỜ TRÌNH: Về phương án phân phối lợi nhuận , trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2011
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2011
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 - 2010: Bắt đầu từ ngày 12 /07/2011 kính mời các cổ đông đến văn phòng công ty nhận cổ tức
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1/2010
Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã đồng ý chấm dứt Công ty Đại chúng ....
Báo cao tổng kềt của HĐQT nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2009 đã kiểm toán
Thông báo nhận cổ tức đợt 2 năm 2009
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2007 đã kiểm toán
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn