Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

 

THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN

 

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1.     Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/05/2017 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2.     Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.

3.     Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Đoàn chủ tịch nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4.     Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông .

4.1 Phiếu biểu quyết:

-       Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội của một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết sẽ được thông qua bằng phiếu biểu quyết.

-       Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Đoàn chủ tịch để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

4.2 Thẻ biểu quyết:

-       Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

-       Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty CP Đầu Tư – Xây dựng và KDN Sài Gòn phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác … khi không được Đoàn chủ tịch yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một  nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết  thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

-       Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

-       Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

-       Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

-       Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Đoàn chủ tịch hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

5.     Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

6.     Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Đoàn chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

7.     Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với một số quyết định liên quan đến loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; bán hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

8.     Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Đoàn  thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

9.     Thể lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

 

                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

                                                                                                                  LÝ THÀNH CHÂU

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng thể loại
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BIÊN BẢN HỢP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020
DANH SÁCH DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020
DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG VÀ KDN SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2015-2020
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NK 2015 - 2020
TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
TỜ TRÌNH Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 V/việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
TỜ TRÌNH V/việc sửa đổi điều lệ Công Ty CP Đầu Tư – Xây Dựng Và KDN Sài Gòn
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 C.TY CP ĐẦU TƯ –XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014, 2015
GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI 2016
BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG & KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016
TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016
TỜ TRÌNH THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHÚ MỸ Q7
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ
THÊ LỆ BẦU CỬ
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2015
TỜ TRÌNH THÙ LAO NĂM 2015
Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2014
SƠ YẾU LÝ LỊCH
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Kiểm Soát - ĐƠN ĐỀ CỬ ỨCV tham gia Ban Kiểm Soát
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên HĐQT - ĐƠN ĐỀ CỬ Ứng cử viên tham gia HĐQT
GIẤY ỦY QUYỀN
THƯ MỜI
THÔNG BÁO Về việc ứng cử, đề cử nhân sự
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Báo cáo Kiểm toán độc lập
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
DANH MỤC TÀI LIỆU
THÔNG BÁO
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
TỜ TRÌNH PHÂN PHÔI LỢI NHUẬN
TỜ TRÌNH THÙ LAO
Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo bản tổng hợp ý kiến cổ đông
TỜ TRÌNH:Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án hợp tác góp vốn đầu tư dự án khu dân cư Phường Phú Mỹ - Quận 7
TỜ TRÌNH :Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
TỜ TRÌNH: Về phương án phân phối lợi nhuận , trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2011
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2011
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 - 2010: Bắt đầu từ ngày 12 /07/2011 kính mời các cổ đông đến văn phòng công ty nhận cổ tức
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1/2010
Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã đồng ý chấm dứt Công ty Đại chúng ....
Báo cao tổng kềt của HĐQT nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2009 đã kiểm toán
Thông báo nhận cổ tức đợt 2 năm 2009
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2007 đã kiểm toán
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn