Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
THÔNG BÁO Về việc ứng cử, đề cử nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG
& KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN

---------------

Số:  …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o------

 

Tp.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2015

                                   

                                                

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu vào HĐQT

và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015-2020)

 

Căn cứ:

-        Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
-        Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn;
-        Biên bản họp của HĐQT số 08/2015/BB-HĐQT  ngày 25 tháng 06 năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng & Kinh doanh Nhà Sài Gòn  (SCREC) thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

1.      Hội đồng quản trị (HĐQT):

§  Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020: là 07 thành viên

§  Nhiệm kỳ: là 05 năm và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

§  Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế

§  Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

C đông hoc nhóm c đông s hu t 10% s c phn tr lên ca Công ty trong thi hn liên tc ít nht 6 tháng được ng c hoc đề c người vào Hi đồng qun tr ca Công ty. S người được ng c hoc đề c theo t l nm gi c phn ca Công ty được quy định như sau: t 10% đến dưới 20% được c 1 người; t 20% đến dưới 30% được c 2 người; t 30% đến dưới 40% được c 3 người; t 40% đến dưới 50% được c 4 người; t 50% đến dưới 60% được c 5 người; t 60% đến dưới 70% được c 6 người; t 70% tr lên được c 7 người.

§  Tiêu chuẩn ứng cử viên:

-         Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

-         Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện của cổ đông tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2.      Ban Kiểm soát (BKS):

§  Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020: 03 thành viên.

§  Nhiệm kỳ: 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

§  Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

§  Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần trở lên của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Ban kiểm soát của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến dưới 30% được cử 1 người, từ 30% đến dưới 50% được cử 2 người, từ 50% trở lên được cử 3 người.

§  Tiêu chuẩn ứng cử viên:

-         Là cổ đông hoặc người khác do cổ đông đề cử;

-         Thành viên Ban kiểm soát có thể hoạt động kiêm nhiệm nhưng không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty;

-         Trong Ban kiểm soát có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;

-         kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;

-         Có trình độ đại học;

-         Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;

-         Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

-         Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng Công ty; vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

3.      Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm:

-        Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);

-        Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

-        Văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần CTCP Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn (SCREC) liên tục trong ít nhất 06 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 (30/06/2015.) (ví dụ: Bản sao sao kê Tài khoản Giao dịch chứng khoán hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần… );

-        Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu  thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn  nhiệm kỳ 2015 - 2020, được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo đến Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn. Địa chỉ: 78 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  Điện thoại: (08) 3823 1374; Fax: (08) 3822 3048.

Thời gian nhận hồ sơ: đến 16 giờ ngày 10/07/2015 Hội đồng quản trị SCREC sẽ xem xét hồ sơ ứng cử viên và trình Đại hội.

Sau thời gian nhận hồ sơ, Công ty CP Đầu tư – Xây dựng và KDN Sài Gòn chúng tôi chưa nhận được đầy đủ thư về hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Quý cổ đông gửi về Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ họp chốt danh sách nhân sự và trình Đại hội.

 

Trân trọng.

Nơi nhận:

-    Như kính gửi

-    Lưu VT,HĐQT

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 

LÝ THÀNH CHÂU

 

Bài viết cùng thể loại
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BIÊN BẢN HỢP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020
DANH SÁCH DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020
DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG VÀ KDN SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2015-2020
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NK 2015 - 2020
TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
TỜ TRÌNH Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 V/việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
TỜ TRÌNH V/việc sửa đổi điều lệ Công Ty CP Đầu Tư – Xây Dựng Và KDN Sài Gòn
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 C.TY CP ĐẦU TƯ –XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014, 2015
GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI 2016
BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG & KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016
TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016
TỜ TRÌNH THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHÚ MỸ Q7
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ
THÊ LỆ BẦU CỬ
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2015
TỜ TRÌNH THÙ LAO NĂM 2015
Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2014
SƠ YẾU LÝ LỊCH
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Kiểm Soát - ĐƠN ĐỀ CỬ ỨCV tham gia Ban Kiểm Soát
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên HĐQT - ĐƠN ĐỀ CỬ Ứng cử viên tham gia HĐQT
GIẤY ỦY QUYỀN
THƯ MỜI
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Báo cáo Kiểm toán độc lập
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
DANH MỤC TÀI LIỆU
THÔNG BÁO
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
TỜ TRÌNH PHÂN PHÔI LỢI NHUẬN
TỜ TRÌNH THÙ LAO
Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo bản tổng hợp ý kiến cổ đông
TỜ TRÌNH:Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án hợp tác góp vốn đầu tư dự án khu dân cư Phường Phú Mỹ - Quận 7
TỜ TRÌNH :Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
TỜ TRÌNH: Về phương án phân phối lợi nhuận , trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2011
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2011
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 - 2010: Bắt đầu từ ngày 12 /07/2011 kính mời các cổ đông đến văn phòng công ty nhận cổ tức
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1/2010
Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã đồng ý chấm dứt Công ty Đại chúng ....
Báo cao tổng kềt của HĐQT nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2009 đã kiểm toán
Thông báo nhận cổ tức đợt 2 năm 2009
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2007 đã kiểm toán
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn